آموزش ديريبل دربسکتبال

دریبل کردن

دریبل یک مهارت همراه با لمس کردن است نه با دیدن. بازیکنان در بسکتبال باید یاد بگیرند بدون نگاه کردن به توپ در طول زمین دریبل کنند. این کار با متمرکز کردن نگاه روی سبد حریف و زیر نظر داشتن کل زمین (با دید جانبی) هنگام دریبل، به اجرا در می‌آید. هدف اولیه ازدریبل ایجاد حرکت است که امکان پاس به یک تیمی برای کسب امتیاز، را می‌دهد. حالت‌های عبور از یک مدافع  با دریبل برای نفوذ به سمت سبد و حرکت با توپ برای آزاد شدن یار دیگر، فرض‌های قابل قبول برای استفاده از دریبل است. دریبل همچنین انتخاب قابل قبول برای جلو بردن توپ در طول زمین هنگامی که یک پاس قابل انجام نیست، حرکت با توپ برای ایجاد موقعیت بهتر برای پاس دادن، اجرای یک نقشه تیمی و خارج شدن از یک دفاع سنگین یا تله حریف، است.

مهارتهای دریبل

دریبل با دست کشیده و خم شدن مچ و انگشتان، انجام می‌شود. توپ با انگشتان و بخشی از کف دست که در نزدیکی انگشتان است ، کنترل می‌شود (توپ باید از کف دست و به اصطلاح پاشنه آن دور نگاه داشته شود انگشتان براحتی باز شده و باید دور توپ را فرا بگیرند . حفظ حداکثر تماس دست با توپ، مهم است. قوانین بسکتبال ایجاب می‌کند که دست روی توپ قرار گیرد ، دریبل تا موقعی قانونی فرض می‌شود که دست حالت عمومی خود نسبت به توپ را حفظ کند و برای حمل توپ در زیر آن قرار نگیرد. هنگام شروع دریبل، قبل از حرکت پای محور، توپ باید از دست رها شده باشد. بطور جدی توصیه می‌شود که دریبل کردن با یک توقّف سریع، خاتمه یابد 0 این توقف عموماً به عنوان بهترین روش اجتناب از تخلف گام‌های اضافی (رانینگ)، آموزش داده می‌شود در حالی که باعث حداکثر استفاده از زمان و مکان برای پاس و شوت، نیز می‌شود.

بازیکنان باید از هر دو دست برای دریبل استفاده کنند. به آنان برای افزایش توانایی دریبل با دست ضعیف کمک کنید اما هر زمان ممکن است از دست قوی خود استفاده کنند. آنها در حالی که با فاصله نزدیک دفاع می‌شوند، باید همواره از دست دور از مدافع برای دریبل استفاده کنند. در این‌حال بدن و دست دیگر وظیفه محافظت از توپ را به عهده دارند. آنها باید توپ را پایین و یک طرف بدن نگاه دارند و حالت ایستادن صحیح را حفظ کنند.

راهبرد در دریبل

دریبل کننده همواره باید با هدف در زمین حرکت کند. این قانون اصلی دریبل است. هنگام دریبل به طرف سبد، دریبل کننده از مدافع عبور می‌کند. در این حال هدف او استفاده از یک دریبل برای کسب امتیاز است. از زمین زدن توپ بدون تغییر مکان (که انداختن توپ نامیده می‌شود) باید جلوگیری شود. بهترین زمان برای نفوذ با دریبل، بلافاصله بعد از دریافت پاس است این انتخاب از دریبل بافشار جلوگیری می‌کند.

راهنمایی کلیدی دیگر، اجتناب از تنگنا هنگام دریبل است. بازیکنان باید از دریبل کردن بین دو مدافع اجتناب کنند و با نگاه کردن به مدافعان و اجتناب از رفتن به گوشه‌های زمین از قرار گرفتن در تله، خود را در امان نگاه دارند

بازیکنان باید نیروی حرکت دریبل خود را بالا نگاه دارند و دریبل خود را با یک پاس یا شوت و ترجیحاً بعد از یک توقّف سریع به پایان رسانند. دریبل کننده باید از حرکت مناسب در زمان مناسب استفاده کند و تمام زمین شامل هم تیمی‌ها و مدافعان را زیر نظر داشته باشد.

انواع دریبل

نوع صحیح دریبل باید در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. دریبل کوتاه یا کنترلی در نزدیکی دفاع و دریبل بلند یا سرعتی در مکان بازو برای پیشروی با توپ، انتخاب مناسب است.

دریبل کنترلی

دریبل کنترلی یا کوتاه اولین و آسانترین دریبل برای آموزش به بازیکنان است. آنها باید از حالت ایستادن با پاهای جلو و عقب استفاده کنند، در حالی که پای سمت توپ عقب باشد. دست مخالف برای حفاظت از توپ در مقابل مدافع استفاده می‌شود. از دست نباید برای هل دادن مدافع یا قلاب کردن پشت او استفاده کرد، بلکه کار آن فقط محافظت از توپ است. حالت حرکت بدن نوعی سُر خوردن مشابه حرکت در دفاع است. بازیکنان باید بوسیله دریبل در یک طرف بدن، دور از دسترس بازیکن مدافع و با نگهداری توپ در پایین، آن را حفظ کنند.

دریبل سرعتی

دریبل سرعتی یا بلند در گام بعد آموزش داده می‌شود. بازیکنان باید توپ را جلو بدن هل داده و در پی آن بدوند و توپ را همواره جلو بدن حفظ کنند. توپ باید بلندتر دریبل شود (نزدیک کمر) تا سرعت بیشتری به دست آید. لازمه سرعت بیشتر، فاصله بیشتر آن با بدن و ارتفاع بیشتر آن در حال هل دادن است.

دریبل با تغییر سرعت

این دریبل با تغییر سرعت همواه است و نوعی حرکت توأم با توقّف و شروعهای متوالی است. هنگام کم کردن سرعت یا توقّف، دریبل کننده باید قدری بدن را راست نگاه دارد تا مدافع آرام شود. در هنگامی که مدافع سرعت را کم کرده یا متوقّف شود، زمان عبور از مدافع است. این نوعی دیگر از حرکت آهسته و سریع، برای گشودن راه و آزاد شدن از مدافع است.

حرکت  سر وشانه

این حرکت پیشرفته است و برای عبور از مدافع با استفاده از دست قوی‌تر، دریبل کننده است توپ با دستی که دریبل کننده ترجیح می‌دهد، کنترل می‌شود. سپس حرکت با فریب در جهت مخالف با حرکت زیگزاگ روی پای مخالف همراه با فریب سر وشانه در آن جهت، ادامه می‌یابد. آهنگ حرکت توپ با این حرکت حفظ می‌شود عبور از مدافع از پای جلویی انجام می‌گیرد. ترتیب گام‌ها راست، چپ، راست (هنگام دریبل سمت راست بدن) است. مزیت این حرکت فریبنده، امکان دیدن دفاع در حال انجام دریبل و عبور از مدافع با دست دلخواه است. شماره‌گذاری برای این دریبل برای فرد راست دست بدین صورت است(1) فشار روی پای‌ راست در حال دریبل، (2) فریب به سمت چپ با پا، سر وشانه، (3) برداشتن یک گام بلند با پای راست در حال هل دان توپ به جلو، (4) برداشتن گام با پای چپ و رفتن به سمت سبد.

دریبل ضربدری همراه با قریب بوسیله سر وشانه

این دریبل از انواع پیشرفته است. در این دریبل، توپ با حرکت ضربدری از دست قوی‌تر به دست دیگر منتقل می‌شود در حالی که دریبل کننده طوری از مدافع عبور می‌کند که روی او همواره به سمت مدافع باقی بماند.  این حرکت مشابه مهارت قبل آغاز می‌شود.

 

دریبل ضربدری پایین نگاه داشته می‌شود و همزمان با تعویض دریبل، حرکت زیگزاگ از جهت دلخواه به جهت دیگر انجام می‌شود: ترتیب گام‌ها در حرکت از راست به چپ، راست/ چپ/ راست/ چپ و در حرکت از چپ به راست عکس این حالت می‌باشد. تعویض دریبل باید هماهنگ با حرکت پاها باشد. دریبل باید قبل از نزدیک شدن بیش از حد مدافع به دریبل کننده، انجام شود. این حرکت همزمان با حرکت سر وشانه است. شماره‌گذاری برای فرد راست دست بدین صورت است:

 (1) پا، سر وشانه به سمت چپ، (2) برگشت به راست (گام کوتاه)، (3) گام کوتاه با پای چپ همزمان با دریبل ضربدری در جلو بدن از راست به چپ و (4) عبور دادن پای راست از جلو مدافع و رفتن به سمت سبد.

دریبل ضربدری

نام دیگر این دریبل را می‌توان دریبل با تغییر جهت، دانست و از حرکت‌های اصلی در زمین است.

هنگامی که فضای کافی بین مدافع و دریبل کننده وجود داشته باشد و دریبل کننده دارای سرعت کافی باشد از این دریبل استفاده می‌شود در این دریبل، توپ بسرعت و در ارتفاع کم، از جلو بدن با فشار دست عبور داده می‌شود. مهارت صحیح هل دادن توپ از راست به چپ (یا برعکس) است هنگامی که حرکت زیگزاگ از راست به چپ (یا برعکس) انجام می‌شود. مورد استفاده این دریبل زمانی است که مدافع برای سد کردن راه دریبل کننده بیش از اندازه به سمت راست دریبل کننده، متمایل شده باشد. به بازیکنان آموزش دهید قبل از زیاد نزدیک شدن مدافع، حرکت خود را انجام دهند.

دریبل با حرکت دورانی سریع

این دریبل که نام دیگر آن گردبادی است، برای حداکثر محافظت از توپ هنگام دفاع با فاصله کم از طرف مدافع استفاده می‌شود. در حین انجام این دریبل بدن بین توپ و مدافع حفظ می‌شود همان گونه که در شکل  نشان داده شده است.

ضعف این حرکت در آن است که دریبل کننده، در مدتی کوتاه دید خود را نسبت به مدافع و هم تیمی‌های خود از دست می‌دهد و ممکن است در خطر تله جانبی بدون دید یا دفاع دو علیه یک قرار گیرد. کار پا در این دریبل شامل توقّف سریع چرخش پشتی و حرکت زیگزاگ از راست به چپ (یا برعکس) است. همزمان با چرخش ? 270به پشت روی پای چپ (یا راست) دست راست (یا چپ) همراه با چرخش بدن توپ را به دنبال خود می‌کشد تا چرخش به پایان برسد و اولین گام با پای راست (یا چپ) به زمین برسد. توپ نزدیک بدن نگاه داشته می‌شود. حرکت کشیدن توپ مشابه کشیدن تپانچه از غلاف است. بازیکنان را وا دارید توپ را محکم نگاه دارند تا از دسترس مدافع یا ضربه او در امان بماند. بعد از اتمام چرخش به عقب، دریبل با دست دیگر ادامه می‌یابد و زیر نظر گرفتن همه زمین بازی، دوباره حاصل می‌شود. جهت حرکت از زاویه خود به سمت راست به سمت چپ (یا راست) تغییر می‌کند، همزمان با این که دریبل از دست راست به چپ (یا برعکس) تعویض می‌شود.

دریبل کشویی

دریبل کشویی برای عقب نشستن از تنگنای حریف، انبوهی دفاع و یا تله استفاده می‌شودنگام دریبل با دست راست (چپ)، بازیکن باید اقدام به دریبل کشویی کند در حالی که پای چپ (راست) او جلو قرار دارد، سپس با سرعت در یک حرکت سُر خورنده برای آزاد شدن از مدافعان به عقب حرکت می‌کند. بعد از استقرار مجدد با حفظ فاصله با دفاع، از هر نوع دریبل برای نفوذ و عبور از مدافع، می‌توان استفاده کرد. مشخصاً دریبل ضربدری مناسب‌ترین دریبل بعد از دریبل کشویی است.

دریبل از پشت کمر

یکی از محبوبترین دریبل‌ها، دریبل از پشت کمر است. این دریبل برای تغییر دست مطلوب به دست دیگر (ضعیف‌تر) و عبور از مدافعی که بیش از اندازه به سمت راست(چپ) مایل شده است، به کار می‌رود. این کار با اندکی تغییر مسیر به چپ(راست) و عبور از سمت چپ (راست) دریبل کننده، انجام می‌شود. همزمان با جلو گذاشتن پای چپ(راست) توپ از پشت کمر و از راست به چپ (یا برعکس) منتقل می‌شود و برای ادامه دریبل زیر دست چپ(راست) قرار می‌گیرد. هماهنگی دریبل و حرکت پا با ترسیم یک حرکت رفت و برگشتی V شکل، انجام می‌گیرد؛ بازیکنان با یک دست حرکت دریبل به جلو و عقب انجام می‌دهند در حالی که پای مخالف آن دست جلو قرار دارد. بعد از امکان دریبل به جلو و عقب، می‌توان توپ را همزمان با برداشتن یک گام با پای چپ از پشت کمر عبور داد

شکل 3- 18

دریبل از بین پاها

این دریبل برای دوری جستن از دفاع بیش از اندازه متمایل به یک سمت و تعویض دریبل از یک دست به دست دیگر، استفاده می‌شود. هنگام دریبل کردن با دست راست، می‌توان توپ را از بین پاها عبور داد و دریبل را با دست چپ ادامه داد، در حالی که هر کدام از پاها جلو قرار دارد (خصوصاً با جلو گذاردن پای راست). عکس این حرکت برای دریبل با دست چپ قابل استفاده است. توپ پایین نگاه داشته شده و با حرکت سریع و فشار قوی از بین پاها عبور داده می‌شود.  هماهنگی بین دریبل و حرکت پا را می‌توان بدین صورت آموزش داد که بازیکن به آرامی به جلو حرکت کند و در این حال توپ به صورت عرضی از بین پاها عبور داده شود.

نکته‌های مورد توجّه مربیان درباره دریبل

• سر خود را بالا نگاه دارید، همه زمین را زیر نظر داشته باشید.

• توپ را با انگشتان و سطح مجاور آن، کنترل کنید.

• هنگام اتمام دریبل، از توقّف سریع استفاده کنید.

تمرین‌های تسلط بر توپ

پاس دادن دو نفره همراه با حرکت

هدف: آموزش مهارت پاس دادن و دریافت آن در حال حرکت و در مقابل یک مدافع.

تجهیزات: یک توپ و فضایی به قطر 5/4 الی 6 متر برای هر دو نفر.

روش: بازیکنان را در گروه‌های دو نفره در یک منطقه از زمین سازماندهی کنید؛ یک نفر پاس دهنده و دیگری دریافت کننده.

دریافت کننده به فضای خالی می‌رود در حالی که پاهایش در هواست، توپ را دریافت می‌کند؛ توقّف سریع می‌کند؛ رو به پاس دهنده، حالت تهدید سه گانه به خود می‌گیرد. پاس دهنده، دریافت کننده بعدی می‌شود. تمرین شامل تداوم این پاس دادن و دریافت کردن می‌شود.  تمام قوانین پاس دادن و دریافت کردن آن، تمرین می‌شود.

پاس دادن به دیوار

هدف: تمرین کنترل توپ فردی و مهارت‌های آن بدون کمک هم تیمی.

تجهیزات: یک توپ برای هر بازیکن و یک دیوار یا وسیله برگرداندن توپ.

روش: همه پاس‌های اصلی را در مقابل دیوار، می‌توان تمرین کرد. یک هدف نیز، می‌توان روی دیوار اضافه کرد. «تاس یک» که یک وسیله تجارتی است و کار آن باز گردانیدن هرچه به آن برخورد می‌کند، است، خصوصاً برای تمرین این مهارت، مفید است. این وسیله با بازگردانیدن توپ، پاس خوبی به پاس‌‌‌دهنده اولیه می‌‌‌دهد و اگر پاس غیر دقیقی داده شود، آن را آشکار می‌کند. این پاس‌ها باید تمرین شود: سینه، زمینی، بالای سر، بیس‌بالی و فشاری. به آنها یادآوری کنید که در حالی که پاهایشان روی زمین است پاس دهند و هنگامی که پاهایشان در هوا قرار دارد، توپ را دریافت کنند.

دریبل کردن

هدف: آموزش مهارت‌های دریبل.

تجهیزات: یک توپ برای هر صف(حداقل) و نیمه زمین(حداقل)

روش: از آرایش صفی استفاده کنید، چهار صف از بازیکنان در پشت خط زیرین شکل می‌گیرند. حرکت‌های دریبل در یک چرخه، تمرین می‌شوند. دید بازیکنان روی سبد سمت مقابل، متمرکز می‌شود.

حالت‌ها:

• دریبل سرعتی: بازیکنان با یک دست به طرف دیگر زمین دریبل می‌کنند و در بازگشت دست دریبل کننده را عوض می‌کنند.

• دریبل با تغییر سرعت: بازیکنان با حرکت به سمت مقابل دریبل سرعتی و کشویی را جایگزین هم می‌کنند و در بازگشت از دست دیگر استفاده می‌کنند.

منبع: کتاب مهارت‌ها و تمرین‌های بسکتبال

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:47  توسط saeed  | 

دانستنیها جالب

سوسكها سريعترين جانوران 6 پا ميباشند. با سرعت يك متر در ثانيه.

-خرگوشها و طوطي ها بدون نياز به چرخاندن سر خود قادرند پشت سر خود را ببينند.

-كرگدنها قادرند سريعتر از انسانها بدوند.

-هيچ پنگوئني در قطب شمال وجود ندارد.

-مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند.

-كانادا يك واژه هندي به معني “روستاي بزرگ” ميباشد.

-10 درصد وزن بدن انسان (بدون آب) را باكتريها تشكيل ميدهند.

-11 درصد جمعيت جهان را چپ دستان تشكيل ميدهند.

-از هر 10 نفر، يك نفر در سراسر جهان در جزيره زندگي ميكند.

-98 درصد وزن آب از اكسيژن تشكيل يافته است.

-يك اسب در طول يك سال 7 برابر وزن بدن خود غذا مصرف ميكند.

-رشد دندانهاي سگ آبي هيچگاه متوقف نميگردد.

-قلب والها تنها 9 بار در دقيقه ميتپد.

-چيتا قادر است در حداكثر سرعت خود گامهايي به طول 8 متر بر دارد.

-شمپانزه ها قادرند مقابل آينه چهره خود را تشخيص دهند اما ميمونها نميتوانند.

-عمر سنجاقكها تنها 24 ساعت ميباشد.

-مدت زمان گردش سياره عطارد بدور خود دو برابر مدت زمان گردش آن بدور خورشيد ميباشد.

-روشنايي قرص كامل ماه 9 برابر هلال ماه ميباشد.

-يك خرس بالغ قادر است با سرعت يك اسب بدود.

-قلب يك جوجه تيغي در حالت عادي 190 بار در دقيقه ميزند كه در دوران خواب زمستاني به 20 بار در دقيقه كاهش مي يابد.

-اسبها قادرند در حالت ايستاده بخوابند.

-كانگروها قادرند 3 متر به سمت بالا و 8 متر به سمت جلو بپرند.

-قلب ميگو در سر آن واقع است.

-گونه اي از خرگوش قادر است 12 ساعت پس از تولد جفت گيري كند.

-يك كوه آتشفشان قادر است ذرات ريز و گردوغبار را تا ارتفاع 50 كيلوكتري به فضاي اطراف پرتاب كند.

-داركوب ها قادرند 20 بار در ثانيه به تنه درخت ضربه بزنند.

-سالانه 500 فيلم در امريكا و 800 فيلم در هند ساخته ميگردد.

-آدولف هيتلر گياهخوار بوده است.

-تمامي پستانداران به استثناي انسان و ميمون كور رنگ ميباشند.

-عمر تمساح بيش از 100 سال ميباشد.

-تمام قوهاي كشور انگليس جزو دارايي هاي ملكه انگليس ميباشند.

-موريانه ها قادرند تا 2 روز زير آب زنده بمانند.

-مزه سيب، پياز و سيب زميني يكسان ميباشد.و تنها بواسطه بوي آنهاست كه طعم هاي متفاوتي مي يابند.

-فيلها قادرند روزانه 60 گالن آب و 250 كيلو گرم يونجه مصرف كنند.

-جغدها قادر به حركت دادن چشمان خود در كاسه چشم نميباشند.

-80 درصد امواج مايكرو ويو تلفنهاي همراه بوسيله سر جذب ميگردد.

-قد فضانوردان هنگامي كه در فضا هستند 5 تا 7 سانتي متر بلنتر ميگردد.

-بلژيك تنها كشوري است كه فيلمهاي غير اخلاقي را سانسور نميكند.

-جليغه ضد گلوله، برف پاك كن شيشه خودرو و پرينتر ليزري همگي اختراعات زنان ميباشند.

-موز پر مصرف ترين ميوه كشور امريكا ميباشد.

-درتمام انسانهاي كره زمين 99.9 % شباهت ژنتيكي وجود دارد.

-98.5 % از ژنهاي انسان و شامپانزه يكسان ميباشند.

- قلب انسان بطور متوسط 100 هزار بار در سال ميتپد.

- لئوناردو داوينچي مخترع قيچي ميباشد.

-سطح شهر مكزيك سالانه 25 سانتي متر نشست ميكند.

-50 %جمعيت جهان هيچگاه در طول حيات خود از تلفن استفاده نكرده اند.

-در هر 5 ثانيه يك كامپيوتر در سطح جهان به ويروس آلوده ميگردد.

- ظروف پلاستيكي 50 هزار سال طول ميكشد تا در طبيعت شروع به تجزيه شدن كنند.

-اغلب مارها داراي 6 رديف دندان ميباشند.

-90% سم مارها از پروتئين تشكيل يافته است.

-هرگاه جمعيت كره زمين به 100 نفر كاهش يابد، 50 % پول جهان در دست 6 نفر قرار خواهد گرفت.

-موشهاي صحرايي سالانه 1/3 منابع و ذخاير غذايي جهان را نابود ميسازند.

-2/3 آدم رباييهاي جهان در كلمبيا به وقوع مي پيوندد.

- 2/3 اعدامهاي جهان در كشور چين بوقوع مي پيوندد.

-سرود اصلي كشور يونان متشكل از 158 بيت ميباشد.

-تمساح ها قادرند آرواره هاي خود را با نيروي 1300 كيلو گرم ببندند.

-يك گاو بطور متوسط سالانه 2 هزار و 300 گالن شير توليد ميكند.

-خورشيد از لحاظ وزن از 70% هيدروژن،28% هليوم،1.5% كربن+نيتروژن+اكسيژن و 0.5% عناصر ديگر تشكيل شده است.

-سگهاي شهري بطور متوسط 3 سال بيشتر از سگهاي روستايي عمر ميكنند.

-در امريكا سالانه 15 نفر بر اثر گاز گرفتگي توسط سگها جان خود را از دست ميدهند.

-70% فقراي جهان را زنان تشكيل ميدهند.

-نور خورشيد 8.5 دقيقه طول ميكشد تا به زمين برسد.

-خودروسازي بزرگترين صنعت در جهان ميباشد.

-در هر 2 هفته يك زبان در جهان منقرض ميگردد.

-ون گوگ در طول حيات خود تنها يكي از نقاشيهاي خود را بفروش رساند.

-گربه هاي خانگي 70% وقت خود را در خواب سپري ميكنند.

-پلنگها قادرند تا ارتفاع 5 متري به بالا بپرند.

-سم مارهاي قهوه اي استراليا تا حدي مهلك ميباشد كه 0.002 گرم از سم اين مارها ميتواند يك انسان را بكشد.

-اختراع پيچ گوشتي پيش از پيچ صورت گرفت.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:39  توسط saeed  | 

انواع لامپ ها :

لامپهای التهابی - رشته ای                           

اینها همان لامپهای رشته ای هستند که ده ها سال است مورد استفاده قرار میگیرند و در هر مغازه ای یافت میشوند. نور لامپهای رشته ای گرم و یکنواخت است و شباهت زیادی به نور طبیعی دارد. به دست آوردن میزان نور متفاوت به سادگی توسط تغییر نیروی برق (وات) امکان پذیر است.
حباب لامپهای التهابی در اندازه ها و شکلهای مختلف تولید میشود. حبابهای سفید رنگ علاوه بر ملایم کردن نور، در زمان مطالعه مانع ناراحتی چشم میشوند و حبابهای رنگین، در موارد متنوعی از جشنها و نورپردازی حیاط گرفته تا استفاده از تاریکخانه چاپ عکس و چراغ خواب مورد استفاده قرار میگیرد.       
از آنجایی که رشته نازک درون لامپ- به خصوص در انواع کم نور تر آن- به سادگی گسیخته میشود لامپهای التهابی ضد لرزش، انتخاب مناسبی برای مکانهایی هستند که چراغ یا لوستر در اثر سر و صدای محیط یا حتا راه رفتن سامنان طبقات فوقانی، مدام در حال لرزش است. این لرزش ممکن است به نظر خفیف باشد اما عمر لامپ را کوتاه میکند.

لامپ فلورسنت جیوهای کم مصرف

هرچند نور لامپهای فلورسنت (Fluorescent) به اندازه نور لامپهای التهابی خالص و خودمانی نیست، اما نوری حقیقی به شمار میرود. این لامپها از نوع رشته ای گران تر هستند اما عمر بسیار طولانی تری داشته و انرژی بسیار کمتری مصرف میکنند. 

لامپهای LED

مخفف واژه LIGHT EMMTTED DIODE به معنای دیود ساطع کننده نور است. دیودهای ساطع کننده نور در واقع جزء خانواده‌ها دیودها هستند که دیودها نیز زیرگروه نیمه هادی‌ها به شمار می‌آیند. خاصیتی که LED‌ها را از سایر نیمه هادیها متمایز می‌سازد این است که با گذر جریان از آنها مقداری انرژی به صورت نور از آنها ساتع می‌شود.

تاریخچه:

سالها قبل ذرات بسیار کوچک کوانتومی ساخته شد که این ذرات کوانتومی کریستالهایی هستند که ابعادشان چند نانومتر بیشتر نیست و می‌توانند از 100 تا 1000 الکترون را در خود جای دهند.این ذرات به آسانی از خود بسته‌های انرژی منتشر می‌کنند و هر قدر کوچکتر باشد بیشتر تحریک می‌شوند. هر ذره در مجموعه ویژه بوئرز به طور استثنایی کوچک و تنها شامل 33 یا 34 جفت اتم بود. هنگامیکه نور روی ذرات کوانتومی تابانده شده یا جریان برق به آنها وصل می‌شوند آنها با تولید نور از خود واکنش نشان می‌دهند و رنگهای متغیر و متنوعی ایجاد می‌کنند.ما هنگامیکه یک پرتوی لیزری روی مجموعه‌ای از این ذرات کوانتومی تابانده شد اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد. ناگهان نور سفیدی تمامی میز را پوشاند و انتظار می‌رفت که ذرات کوانتومی نور آبی منتشر کند اما این نور، نور بسیار زیبای سفیدی بود.
سپس این ذرات را با پلی اورتان شد و سطح بیرونی یک حبابت لامپ LED آبی را با آن پوشاند. هر چند ظاهر این حباب زیبا نبود اما نور سفیدی مانند لامپهای معمولی منتشر می‌کرد که شدت آن 2 برابر و دوام آن 50 برابر یک لامپ معمولی 60 وات بود.
Led‌ها تا اواخر دهه گذشته فقط می‌توانستند سه نور آبی، سبز و قرمز تولید کنند که به همین علت کاربردشان محدود بود.   
سپس led‌هایی با رنگ آبی به بازار آمدند که می‌توانستند نور سفید با هاله‌ای از رنگ آبی روشن کنند. 
بسیاری اعتقاد دارند لامپ‌هایی که از دیودهای ساطع کننده نور استفاده می‌کنند، یا همان LED، آینده را از دست سایر رقبا خارج خواهند کرد.
LED‌ها که از دهه‌های گذشته در الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گرفتند، عموماً برای نمایش خاموش یا روشن بودن نمایشگرها در لوازم مولتی مدیا مورد استفاده قرار گرفتند.
در حال حاضر LED‌ها به نحوی ساخته می‌شوند که نور را در جهت خاصی متمرکز می‌کند و به صورت چیپ‌های کوچکی هستند که معمولاً در داخل یک شیشه‌ گنبدی شکل قرار می‌گیرند و دارای سایز چوب کبریت یا کمی بزرگ‌تر هستند و به سختی می‌شکنند.
همانطور که گفته شد آنها در ابتدا فقط به رنگ قرمز و سبز بودند اما یک تغییر بسیار عظیم در این صنعت در دهه 90 میلادی باعث شد که LED سفید رنگ (یا همان روشن و بدون رنگ) تولید شود. هم اکنون به آسانی با تغییر در ساختار فیزیکی و مواد تشکیل‌دهنده‌ها LED نور را در رنگها و شدت‌های مختلف و با طول موج مشخص می‌توان با رنگ کاملاً خالص تولید کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت منابع روشنائی دیگر دارای پرتوهای مادون قرمز و فرابنفش بوده، که چشم غیر مسلح قادر به دیدن آن نیست و تاثیری در تامین روشنایی محیط ندارند و حتی بر روی انسان اثر منفی نیز می‌گذارند ولیکن LED‌ها فاقد این پرتوهای مضر بوده و در سلامت چشم تاثیر بسزایی دارند.
LED‌های سفید قابلیت تولید همه نوع رنگ را داشته و علاوه بر آن از انرژی بسیار کمی (در مقایسه با سایر لامپها و LED‌های قدیمی) برای تولید روشنایی استفاده می‌کنند. به همین دلیل روز به روز ابعاد استفاده از آنها گسترده‌تر شد و در مواردی که احتیاج به علامت دادن و یا رقص نور (زدن فلاش و SOS) بود، استفاده شد.       
اکنون بسیاری از شرکتهای بزرگ سازنده لوازم روشنایی مخصوصاً شرکتهای فعال در زمینه روشنهایی منازل بسیاری از فعالیت‌های خود را برروی‌LEDها متمرکز کرده‌اند و قصد دارند روشنایی لازمه برای منازل را از LED‌ها تهیه کنند که به نظر می‌رسد این روند تا کمتر از 5 سال آینده، باعث تغییر بسیار عمده در نوع محصولات روشنایی شود.
به طور ی که در حال حاضر نیز اکثر لوازم روشنایی خانگی، معادل LED نیز دارند و مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت تمایل مشابه هر نوع کالایی را از مدل LED استفاده کنند. هر چند به نظر می‌رسد این تکنولوژی در سالهای آینده و با رشد قابل پیش‌بینی صنعت، لوازمی با روشنایی بسیار بهتر و مصرف انرژی کمتر و قیمت مناسب را به مشتریان ارائه دهد.

کاربردهای دیگر LED:

همانطور که گفته شد، دیود منتشر کننده نور که به طور رایج LED نامیده می‌شود واقعاً قهرمان ناشناخته جهان الکترونیک است. آنها دو جین کار متفاوت انجام می‌دهند و در همه وسایل الکترونیکی یافت می‌شود اساساً LED‌ها لامپهای کم نوری هستند که به آسانی در مدارهای الکترونیکی قرار می‌گیرند اما برخلاف لامپهای معمولی آنها فیلامانی که بسوزد ندارند و به ویژه اینکه گرم نمی‌شوند آنها فقط با حرکت الکترونها در یک ماده نیمه هادی نور می‌دهند. آنها شماره‌ها را در ساعتهای دیجیتال نشان می‌دهند، اطلاعات را از کنترل تلویزیون می‌فرستند (LED‌های مادون قرمز) و نور آنها نشان می‌دهد که چه وقت وسایل روشن است همچنین تصاویر را روی تلویزیون‌های پلاسما نشان می‌دهند و با توجه به مصرف بسیار پایین و شدت نور بسیار عالی در انواع رنگ‌های مختلف در روشنایی و چراغ‌های خودروها کاربرد وسیعی دارند.    
در حال حاضر چراغ‌های راهنمایی که در تقاطع‌ها و خیابان‌های شهر تهران و دیگر نقاط کشور نصب شده‌اند به وسیله لامپهای 100 واتی روشن شده و به واسطه لنز رنگی که در درون این چراغ‌ها تعبیه شده در مواقع معین به رنگ سبز، زرد و قرمز مشاهده می‌شوند، اما استفاده از این لامپ‌ها در چراغ‌های راهمنایی که اصطلاحاً به آن ”لامپ‌های رشته‌ای ترافیکی“ اطلاق می‌شود، مصرف بسیار زیاد برق و عمر محدودی را به همراه دارد که در همین زمینه نصب فانوس‌های LED در چراغ‌های راهنمایی به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق و کاهش خطای دید رانندگان در دستور کار قرار گرفته است.   
مصرف برق به میزان یک دهم لامپ‌های معمولی 100 وات، عمر بالا تا 5 سال با گارانتی، بدون نیاز به تعمیر، نوردهی بسیار زیاد در مقایسه با لامپ‌های معمولی، جلوگیری از بروز تصادفات به دلیل خطای دید رانندگان و مهم‌تر از همه حذف لنز رنگی داخل چراغ‌ها را از جمله مزیت‌های استفاده از فانوس LED در چراغ‌های راهنمایی می‌توان نام برد. با استفاده از فانوس‌های LED در چراغ‌های راهنمایی به دلیل این که صفحه اصلی چراغ‌ها کاملاً بی‌رنگ هستند، در هنگام خاموش بودن به رنگ سفید دیده می‌شوند و در زمان روشن شدن به دلیل نوردهی بالا، احتمال خطای دید رانندگان را به صفر می‌رساند و درصد ایمنی آنها در هنگام رانندگی افزایش می‌یابد به این ترتیب تشخیص روشن یا خاموش بودن چراغ سبز یا قرمز برای رانندگان کاملاً آسان و بدون طخا خواهد بود که خوشبختانه در سطح شهر تهران و اغلب شهرهای کشور فرایند تجهیز تقاطع‌ها به این سیستم جدید در حال اجراء است.  
از سوی دیگر با توجه به اینکه LEDها قابلیت تغذیه هم با جریان AC و هم جریان DC با مصرف کم را دارد، لذا می‌تواند از منابع انرژی خورشیدی و یا باطری نیز جهت تامین نیروی خود استفاده کنند. 
همچنین در حال حاضر در روشنائی معابر، خیابانها و جاده‌ها، تزئین و زیباسازی معابر و پلها و مکانهای مختلف استفاده از این منابع روشنائی با توجه به هزینه بالای تعمیر و نگهداری منابع روشنائی سنتی در این مکانها و طول عمر بالا و صرفه‌جویی انرژی تا 90 درصد ، توجیه فنی و اقتصادی استفاده از LED‌ها را بسیار بیشتر می‌کند.

قیمت بالای LED   
یکی از عیوب LED‌ها قیمت نسبتاً بالای آن است. قیمت LED با توجه به نوع، کیفیت نور، توان خروجی و ... متفاوت است و در هر صورت قیمت بالاتری نسبت به معادل منابع روشنائی فلورسنت یا رشته‌ای خود دارد اما بدیهی است با همه گیر شدن آن و افزایش تقاضا. کاهش قیمت شدیدی را خواهد داشت که در نتیجه استفاده از آن را مقرون به صرفه‌تر خواهد کرد.    
از دیگر فواید LED‌ها در روشنائی خانگی می‌توان به اندازه کوچک آن اشاره کرد که با قرارگیری چند عدد از آن بر روی برد الکترونیک، نور کافی را تولید می‌کنند. بزرگترین فایده این سایز کوچک، مانند لامپهای هالوژنی قرارگیری آن در فرورفتگی‌های سقف ساختمان، با اندازه دلخواه است و به این ترتیب افراد می‌توانند طراحی منزل و روشنایی آن را به صورت دلخواه انجام دهند، در حالیکه لامپهای تابان و به ویژه لامپهای فلورسنت دارای سایز نسبتاً بزرگ و غیر قابل انعطافی هستند و فضای زیاد و همواری را برای نصب لازم دارند.       
اما بزرگترین برتری LED عمر مفید آن است. LED‌ها 50 هزار ساعت عمر مفید دارند در حالیکه عمر مفید لامپهای تابان تنها 1000 ساعت و در نهایت عمر مفید فلورسنت‌ها، 10000 ساعت است. این برتری LED باعث می‌شود که بسیاری از افراد آینده‌نگر استفاده از آن را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا طول عمر زیاد، نور تولیدی روشن و واضح آن باعث می‌شود که در هزینه‌های صرفه‌جویی شود. عدم احتیاج به تعویض در کوتاه مدت (حداقل 5 برابر بیش از فلورسنت‌ها) باعث صرفه‌جویی بسیار در وقت مصرف‌کنندگان نیز می‌شود. یکی دیگر از برتری‌های آنها مصرف بسیار پائین انرژی است که باعث تولید گرمای بسیار کم در اطراف لامپ و اشاعه آن به محیط است که می‌تواند فواید زیادی داشته باشد. که با توجه به دامنه کاربرد دمائی از 40- تا 85 درجه سلسیوس که یکی از مزایای عمده این منابع روشنایی است، صنایع برودتی و به ویژه کارخانه‌های یخچال‌سازی یکی از مصرف‌کنندگان LED هستند و از آن در داخل دستگاههای خود استفاده می‌کنند، زیرا گرمای کم تولیدی آن، سرمای داخل دستگاه را از بین نمی‌برد. یکی دیگر از فواید LED عدم تولید زهر سمی و کشنده جیوه است که توسط لامپهای تابان و کمی هم فلورسنت‌ها تولید می‌شود.   
با توجه به موارد گفته شده بسیاری از مصرف‌کنندگان می‌توانند با پرداخت یک هزینه اولیه نسبتاً بالاتر، تا مدتها از نور LED استفاده کرده و زمانی را صرف تعویض یا تعمیر آن نکنند. تولیدکنندگان لوازم روشنایی درجه یک در جهان نیز در حال حاضر تولیدات زیادی را در این زمینه ارائه داده‌اند که از جمله آنها شرکت آلمانی اسرام است.
همانطور که گفته شد سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسیته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگیر است به نحوی که در کشور حدود 30 درصد از کل انرژی مصرفی و حدود 45 تا 50 درصد از مصرف پیک صرف تامین روشنایی می‌شود.      
میزان فروش انرژی الکتریکی در سال 85 برابر با 144598 میلیون کیلووات ساعت است که با درنظر گرفتن حداقل 30 درصد سهم روشنائی و با جایگزینی 20درصد از مصارف روشنایی با لامپ‌های LED و صرفه‌جویی به طور متوسط 80% (70 تا 90 درصدی) طرح، میزان صرفه‌جوئی به عمل آمده برابر با 6941 میلیون کیلووات ساعت در یک سال است در حالی که مجموع تولید نیروگاه اصفهان در یک سال برابر با 5248 میلیون کیلووات ساعت است.  
با توجه به مزیتهای بسیار زیاد LED‌ها، در آینده نه چندان دور بالاخره این منابع روشنایی جایگزین لامپهای معمولی می‌شود و دیگر نور تنها از چراغ‌های حبابدار پخش نخواهد شد.

اما ناگفته نماند مهمترین عیب  led ها همان شار نوری بی کیفیت آنهاست تقریبا می توان گفت یکی از زشت ترین نورها را داراست ، اما کم هزینه ترین منبع تولید نور است شنیده ها هاکی از آنست که یک شرکت امریکایی دست به تولید لامپ هایی به نام enlux با کیفیت نوری بالا زده اخیرا چینی ها هم اقدام به تولید مهتابی هایی با استفاده از led کرده اند . تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .

 منبع: www.tecelecteric.com

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:36  توسط saeed  | 

با سلام به دوستان مدتی بود که به دنبال مقالاتی پیشرفته تر در مورد بوکس و آموزش صحیح آن بودم و بر آن شدم که با ترجمه متون در سایتهای معتبر مطالبی را به دوستان ارائه کنم.حال مطلب زیر را در مورد آموزش بوکس انتخاب کردم و امید وارم مورد استفاده قرار گیرد.

 بوکس ورزش سنگینی است.استقامت و بردباری در این ورزش از ملزوماتی است که این ورزش را از دیگر ورزشها متمایز می کند.بوکسورهای قدیمی با اینکه با جان ودل مبارزه می کردند اما زود هم خسته می شدند زیرا بوکس سالها به دلیل عدم آشنایی انسان به علم فیزیولوژی در آموزش بدنسازی با اشتباهاتی همراه بود.حتی هنوز هم عده ای از جوانان فکر می کنند با بدنسازی با وزنه می توانند بدن قوی تری در بوکس داشته باشند که البته در اشتباه هستند.در این متن سعی دارم راه نمایی های لازم را در مورد آمادگی بدنی بوکسورها ارائه کنم.

 بوکسورهای امروزی

  بوکسورهای امروزی قوی تر و سریعتر از قدیمی ها هستند.همه اینها به دلیل پیشرفتی است که علم فیزیولوژی ورزشی و علم پزشکی کرده است.ورزش بوکس ورزشی انفجاری است و غیر هوازی.همین باعث سنگینی این ورزش نسبت به دیگر ورزشها شده است.حرکات سریع و پیاپی جب و پانچ و اسلیپ کردن و تحمل ضربات حریف و ... نمونه ای از حرکات غیر هوازی هستند.

 بوکس ورزشی غیر هوازی

 بوکسورهای قدیمی جهت آماده نمودن بدن خود در مسابقات صبحها مسافت 5 الی 6 کیلو متر را می دویدند.این کار با اینکه برای نفس داشتن در حین مسابقه لازم بود اما کافی نبود آن هم به دلیل غیر هوازی بودن ورزش بوکس.

 منظور از غیر هوازی بودن یعنی فعالیتهایی که بدن در یک بازه زمانی کوتاه تحت فشار زیادی قرار می گیرد و در این فرصت کوتاه بدن فرصت استفاده از اکسیژن هوا را ندارد برعکس ورزشهایی مثل دو ماراتن که شدت فعالیت به اندازه بوکس نیست اما در زمان طولانی تری انجام می شود که بدن فرصت استفاده از اکسیژن هوا را دارد.

 ورزش بوکس 80درصد هوازی و 20درصد غیر هوازی است.

 تمرینات دوره ای Intervals

 پس این سوال پیش می آید که یک بوکسور چگونه باید بدن خود را آماده کند؟در جواب باید گفت که تمریناتی به وجود آمده به نام تمرینات دوره ای(اینتروال) که می تواند باعث افزایش استقامت و توان بوکسورها شود.این تمرینات شامل دویدن در مسافتهای 200-400-600-800 متری با استراحت در بین این دویدنها است.برای بوکسورهای آماتور که در راندهای 2 دقیقه ای مبارزه می کنند مسافتهای 600 متری مناسب است و برای حرفه ای ها که در راندهای 3 دقیقه ای مبارزه می کنند مسافتهای 800 متری خوب تشخیص داده شده است.لازم به ذکر است تعداد تکرار این تمرینات باید بیشتر از تعداد راندهای مسابقه باشد.مثلا اگر مسابقه 4 راند است تمرینات دوره ای باید با 5 الی 6 بار تکرار باشد.

 نمونه ای از تمرینات اینتروال در زیر آمده است:

 5/1 کیلومتر دویدن آرام جهت گرم کردن بدن.

 6بار دویدن مسافت 600 متر با یک دقیقه استراحت بیت هر دویدن.

 800 متر دویدن آرام جهت سرد کردن بدن.

تمرینات دوره ای باعث افزایش کارایی سیستم گردش خون شده و توان را افزایش می دهد.باید دقت کرد که کم کم با قوی تر شدن بدن می توان زمان دویدنها را کمتر کرد یعنی با سرعت بیشتری دوید.

 یک نمونه دیگر از تمرینات دوره ای:

 5/1 کیلومتر دویدن آرام جهت گرم کردن بدن.

 2 بار دویدن مسافت 800 متر با یک دقیقه استراحت بین هر دویدن.

  4 بار دویدن مسافت 400 متر با یک دقیقه استراحت بین هر دویدن.

  4بار دویدن مسافت 200 متر با 30 ثانیه استراحت بین هر دویدن.

  800 متر دویدن آرام برای سرد کردن بدن.

 باید دقت کرد که این تمرینات باید 2 تا 3 بار در هفته انجام شود و بیشتر از آن جایز نیست.همچنین روزهای دیگر باید به تمرینات مهارتی و دیگر تمرینها اختصاص داده شود زیرا بدن باید فرصت استراحت و تجدید قوا(ریکاوری) داشته باشد.

  یک نمونه برنامه تمرینی برای روزهایی که تمرینات دوره ای انجام نمی شود:

  سه کیلو متر دویدن سریع

 100 متر دو سرعت

یک راند سه دقیقه ای سایه زدن

 300 متر دویدن به عقب

 100 متر دو سرعت

یک راند سه دقیقه ای سایه زدن

100 متر دو سرعت

 400 متر دودن همراه سایه زدن با دستها

 یک راند سه دقیقه ای سایه زدن

100 متر دو سرعت

 100 متر دویدن به سمت عقب

 400 متر دویدن آرام

 -قدم زدن جهت سرد کردن بدن

 تمرین سختی بود نه؟

 بله این تمرین تیم ملی المپیک امریکا است...

 به هر حال این نوع تمرینات همراه با دویدنهای طولانی و همچنین تمرینات دوره ای ذکر شده باعث بالا رفتن توان یک بوکسور می شوند.(البته در مورد تمرینات با وزنه هم در آینده مطالبی را خواهم گفت)

 مهارت

  موارد گفته شده در قبل همگی برای آماده سازی بدن یک بوکسور بود.البته واقعا ورزش بوکس ورزشی سنگین است که احتیاج به بدنی آماده دارد اما این همه کار نیست.بوکسور فوق العاده قدرتمندی که مهارت در مشت زنی و دفاع و ... نداشته باشد محکوم به شکست می باشد.مهارت با کار کردن در کنار یک مربی خوب و با تمرینات جب و پانچ و رقص پا و اسلیپ و دیگر انواع دفاعها و .... بدست می آید که باید زمان زیادی را برای آن صرف کرد(مثلا خودم برای یاد گرفتن اسقرار درست پاها حدود 4 ماه تمرین مداوم زیر نظر استاد پدیسار داشتم)

 کمبود زمان

 به دلیل اینکه برای کسب مهارت در بوکس باید مدتهای زیادی را به تمرین پرداخت این سوال پیش می آید که تمرینات بدن سازی که در قبل ذکر شد را چگونه انجام دهیم زیرا وقت کم می آوریم؟در پاسخ باید گفت همین تمرینات مهارتی مثل جب و پانچ و کیسه زدن و میت زدن و ... همگی نوعی بدن سازی هم محسوب می شوند و اغلب مبتدیان تا حدود متوسط از این تمرینات استفاده می کنند و بعد از رسیدن به مراحل بالاتر و تبدیل شدن به یک آماتور و یا حرفه ای آن وقت لازم است از تمرینات بدن سازی پیشرفته تر استفاده شود.

 کلام آخر

  سر آخر باید گفت که نهایت کار یک بوکسور در درون رینگ مبارزه رقم می خورد و بهترین مکان برای آموختن همان داخل رینگ است.به قول بروسلی(استاد هنرهای رزمی): من مبارزه را در خود مبارزه کردن آموختم.پس مبارزه کنید

 و مبارزه کنید و مبارزه کنید...

 در آینده مطالب جدید و مکملی برای تمرینات خواه نوشت.

 مراجع:

 WWW.BODYBUILDING.COM

 WWW.ROSSBOXING.COM

 کتاب فیزیولوژی ورزشی

 اصول آمادگی جسمانی برای بوکس

 قسمت اول

 فزیولوزی ورزش

ما برای انجام کلیه فعالیتهای بدنی خود احتیاج به انرزی داریم.این انرزی توسط غذایی که می خوریم تامین میشود که شامل انواع مواد کربوهیدرات مانند نان و برنج و غلات و...و پروتئین مانند گوشت و تخم مرغ و...و چربی ها مانند انواع روغنها وچربی موجود در گوشت و...و ویتامینها مانند انواع میوه ها و مواد معدنی موجود در همه این موارد و شیر و...می باشد.

 در مرحله اول با انجام حرکات بدنی، کربو هیدرات در بدن تبدیل به قند شده و می سوزد و تولید انرزی می کند.اگر به صورت تخصصی به مطلب نگاه کنیم چیزی به نامATPکه منبع فوری انرزی می باشد در عضلات بدن ذخیره شده است که با انجام فعالیت بدنی و انقباض عضلات آزاد شده و به ما قابلیت انجام کار را می دهد و کم کم باز سازی می شود تا برای فعالیتهای بعدی انرزی داشته باشیم.

     حال اگر یک فعالیت شدید اما کوتاهی داشته باشیم، مانند بلند کردن یک وزنه سنگین در مدت چند ثانیه،سریعا ذخیره ATPعضلات خالی می شود تا انجام آن فعالیت ممکن شود.در این مسیر تولید انرزی اکسیزن در عضلات دخالتی نداشته و بدون وجود آن انرزی تولید می شود. به اینگونه فعالیتها فعالیتهای بی هوازی گفته می شود که مسیر تولید انرزی آنها ATP-PCمسیر فسفازن گفته می شود و ورزشهایی مثل وزنه برداری و دو 100متر و پرش و ...از این نوع هستند.

     اما اگر فعالیت ما از نوع شدیدی باشد که 1 الی 3 دقیقه طول بکشد(مثل دو 400 متر) کربوهیدرات به صورت ناقص و بدون حضور اکسیزن شکسته شده و تولد انرزی می کند و سر آخر اسید لاکتیک تولید می کند که انباشته شدن آن در عضلات باعث ایجاد خستگی می شود(همان در بعد ازتمرین سنگین در عضلات که اغلب ما آن را تجربه کرده ایم و باید با انجام حرکات کششی از تجمع اسید لاکتیک جلو گیری کنیم)

 دو های 800متر و شنای 100 متر از این نوع مسیر انرزی استفاده می کنند.این نوع فعالیتها هم از نوع بی هوازی اما مسیر اسید لاکتیک هستند.

    دسته سوم فعالیتها فعالیتهایی هستند که طولانی مدت اما با شدت کمتر هستند مثل دو ماراتن که برای تولید انرزی احتیاج به اکسیزن در عضلات دارند.در این نوع فعالیتها هم کربوهیدرات مصرف می شود هم چربی هم پروتئین و...که می بینیم اغلب ورزشکاران این رشته ها لاغر اندام هستند.به این نوع فعالیتها،هوازی می گویند زیرا احتیاج به اکسیزن دارد.

 به عنوان مثال چند نمونه از ورزشها و نوع آنها را در ذیل می بینیم:

 1-بوکس:90درصد بی هوازی فسفازن+اسید لاکتیک -10درصداسید لاکتیک+اکسیزن

 2-کشتی: 90درصد بی هوازی فسفازن+اسید لاکتیک -10درصداسید لاکتیک+اکسیزن

 3-دو ماراتن:5درصد بی هوازی-95درصد هوازی

 در ادامه، نوع آمادگی علمی جهت ورزش بوکس ذکر می گردد.

 هیچ چیزی بهتر از انجام تمرین و فعالیت نیست.پس چرا چرا نشسته ای؟؟!

 تغذیه در ورزش بوکس

ورزشکاری که در رشته بوکس فعالیت می کند باید فراتر از رژیم سنتی که شامل 3 وعده غذایی بی کم و کاست در هر روز است مصرف کند. رژیم غذایی مناسب ومکمل درمانی باعث افزایش میزان انرژی ، ارتقاء رشد ماهیچه ها و بهبودی بعد از انجام فعالیت ورزشی می شود. با رژیم غذایی مناسب ومکمل درما نی شما قادر خواهید بود که سخت تر تمرین کنید وسریع تر به حالت اولیه قبل ازانجام فعالیت ورزشی بر گرد ید. وقتی شما سخت تر تمرین کنید، سطح آمادگی شما نیز بهتر می شود.

 ورزشکاران رشته بوکس به مقدار بالاتری از ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارند، که این هم بدلیل طبیعت ورزشی است که انجام می دهند.

ویتامین ها:متابولیسم ،رشد مناسب و برگشت به حالت اولیه هر یک از سلول های بدن بعد از انجام فعالیت های ورزشی سنگین، به عکس العمل های بیوشیمیائی وابسته است. این عکس العمل های بیوشیمیائی به ویتامین ها و مواد معدنی خاصی ( که عمل آنها را تسهیل می کنند) وابسته هستند. عدم توانایی در تأمین مقدار کافی این مواد مغذی منجر به کاهش سطح توانایی افراد می شود. همچنین تولید 

انرژی  و رشد ماهیچه ها به مقدار زیا دی به ویتامین ها  و مواد معدنی خاص وابسته است. بدون ویتامین ها توده عضلانی  ضعیف خواهد شد ، تراکم استخوانی کم می شود و سیستم های بدن به خوبی کار نمی کنند. ورزشکاران رشته بوکس به مقدار بالاتری از ویتامین ها و مواد معدنی نیاز دارند، که این هم بدلیل طبیعت ورزشی است که انجام می دهند. انجام ورزشهای سخت منجر به تخلیه مواد مغذی می شود.

گلوتامین:گلوتامین بیشترین اسید آمینه مو جود در داخل بافت های ماهیچه ای است. گلوتامین، بیشتر از 60 درصد حوضچه اسید آمینه داخل ماهیچه اسکلتی را تشکیل می دهد.گلوتامین، نیتروژن مورد نیاز برای ساختمان ماهیچه را به درون سلولهای ماهیچه آزاد می کند. این مطلب ثابت شده است که، گلوتامین با جلوگیری از تخریب بافت ماهیچه به رشد ماهیچه کمک می کند. وقتی ما سخت تمرین می کنیم سطح گلوتامین به طور شدیدی پایین می آید. غلظت گلوتامین تا وقتی که برگشت به حالت اولیه به طور کامل انجام نشود پایین باقی می ماند. این روند بسته به شدت ورزش متفاوت است. درطی انجام ورزش بوکس گلوتامین زیادی از بافت ماهیچه تخلیه می شود. در این حالت ما با خستگی مواجه می شویم که مکمل درمانی با گلوتامین می تواند مفید باشد. مکمل درمانی با گلوتامین جلوی کاهش سنتز پروتئین ماهیچه را می گیرد.

کراتین:کراتین مونوهیدارت باعث افزایش توده بدنی می شود که این بدلیل افزایش برگشت انرژی به ماهیچه است. کراتین، سطح انرژی را از طریق افزایش میزان ATP زیاد می کند. ورزشکاران رشته بوکس باید مراقب دریافت کراتین باشند. چون با دریافت کراتین افزایش خفیفی در وزن مشاهده می شود که این به دلیل احتباس 

آب  در ماهیچه اسکلتی است. کراتین می تواند باعث افزایش نیروی کششی شود. ورزشکاران رشته بوکس باید در روز 3 گرم مکمل کراتین دریافت کنند. ولی باید از مصرف زیاد کراتین اجتناب کنند. توصیه ما این است که مقدار بسیار کمی کراتین را در جلسات ورزشی غیر هوازی استفاده کنید. کراتین را درست قبل از مسابقه استفاده نکنید، چون ممکن است باعث افزایش وزن شود ( بنا به دلیلی که در بالا گفته شد.) که این در زمانی که وزن کشی قبل از شروع مسابقات انجام می گیرد، ممکن است مشکل ساز باشد. اگر مکمل کراتین درست دریافت شود وزن بدست نخواهید آورد. مکمل کراتین را در بین زورآزمائی ها یا در زمانی که در حال تمرین نیستید استفاده کنید.

 بهترین زمان برای دریافت مکمل اسید های آمینه شاخه دار بلافاصه قبل و بعد از انجام فعالیت ورزشی است.

اسیدهای آمینه:اسید های آمینه واحدهای ساختاری پروتئین ها  هستند. بدن انسان به 22 نوع اسید آمینه نیاز دارد. این اسیدهای آمینه مولکولهای بزرگ پروتئین  را تولید می کنند که باعث می شوند شما زنده بمانید. اسیدهای آمینه، موادی مانند آنزیم ها ، هورمون ها و نوروترانسمیترها ( انتقال دهنده های عصبی ) را می سازند که این مواد به تنظیم بدن شما کمک می کنند. از بین این 22 اسید آمینه 9 اسید آمینه ضروری هستند، یعنی اینکه باید از طریق غذا تامین شوند. درصورت تا مین نشدن اسید های امینه ضروری، بدن فیبرهای ماهیچه ای را نمی تواند دوباره بسازد .وقتی ما به طور سخت تمرین می کنیم فیبر های ماهیچه ای تجزیه می شوند. ما باید بلافاصله فیبرهای ماهیچه ای را از طریق مصرف پروتئین جبران کنیم. 3 اسیدآمینه شاخه ای وجود دارد که برای برگشت به حالت اولیه بعد از انجام فعالیت ورزشی مهم هستند. این 3 اسید آمینه، لوسین ، ایزولوسین و والین هستند. اینها باید از طریق رژیم غذایی تأمین شوند. بهترین زمان برای دریافت مکمل این اسید های آمینه شاخه دار بلافاصه قبل و بعد از انجام فعالیت ورزشی است. از طریق تأمین اسیدهای آمینه شاخه دار شما می توانید از آسیب ماهیچه ای جلوگیری کنید. بدین ترتیب توانایی شما برای انجام تمرین های ورزشی سخت افزایش می یابد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:28  توسط saeed  | 

 

انواع دماسنج ها و طرز کار آنها

تاریخچه:
نخستين وسيله واقعي علمي را براي اندازه‌گيري درجه حرارت در سال 1592 اختراع كرد وي براي اين منظور يك بطري شيشه‌اي گردن باريك انتخاب كرده بود. بطري با آب رنگين تا نيمه پر شده و وارونه در يك ظرف محتوي آب رنگيني قرار گرفته بود. با تغيير دما هواي محتوي بطري منبسط يا منقبض مي‌شد و ستون آب در گردن بطري بالا يا پايين مي‌رفت. وسيله گاليله مقياسي واقعي براي سنجش دما نبود به طوري كه وسيله وي بيشتر جنبه دما نما داشت. تا جنبه دماسنج در سال 1631ري تغييراتي را در دمانگار گاليله پيشنهاد كرد. پيشنهاد وي همان بطري وارونه گاليله بود كه در آن فقط سرد و گرم شدن از روي انقباض و انبساط آب ثبت مي‌شد.در سال 1635 دوك فردينالند توسكاني، كه به علوم علاقه‌مند بود  ساخت كه در آن از الكل (كه در دمايي خيلي پايين‌تر از دماي آب يخ مي‌بندد.) استفاده كرد. و سر لوله را چنان محكم بست كه الكل نتواند تبخير شود.سرانجام در سال 1640 دانشمندان آكادمي لينچي در ايتاليا نمونه‌اي از دماسنج‌هاي جديدي را ساختند كه در آن جيوه به كار برده و هوا را دست كم تا حدودي از قسمت بالاي لوله بسته خارج كرده بودند. توجه به اين نكته جالب است كه در حدود نيم قرن طول كشيد تا دماسنج كاملاً تكامل يافت. به دنبال كشف دماسنج گابريل دانيل فارنهايت دانشمند هلندي در قرن هفدهم نوعي دماسنج گازي و الكلي ساخت كه با دقت اندازه‌گيري بيشتري مي‌تواند دماي هوا را اندازه‌گيري كند. او به سال 1714 ميلادي دماسنج جيوه‌اي را طراحي و با ضريب دقت بالايي با شيوه‌اي خاص درجه‌بندي نمود. فارنهايت نتايج تحقيقات خود را در سال 1724 ميلادي منتشر ساخت.آندرس سيليسيوس دانشمند سوئدي به سال 1723 دماسنج جيوه‌اي را به صد قسمت مساوي تقسيم‌بندي نمود. اندازه‌گيري دماي هوا به روش سانتيگراد، (سيليسيوس) به نام پرافتخار ايشان ثبت شده است.
ژول دانشمند انگليسي با اعتقاد به اين كه گرما نوعي انرژي است آزمايش‌هاي فراواني در اين راستا به انجام رسانيد. او با اندازه‌گيري اختلاف دماي آب در بالا و پايين يك آبشار صد و ده متري روي تبديل انرژي پتانسيل آب به گرما بررسي‌هاي فراواني به انجام رسانيد. پس از انجام اين بررسي‌ها او به اين نتيجه رسيد كه مقدار انرژي در جهان ثابت است فقط مي‌تواند از صورتي به صورت ديگر تبديل شود. پس اجسام مي‌توانند در حالت تعادل گرمايي وجود داشته باشند. ژول در سال 1843 اظهار داشت كه هرگاه مقدار معيني از انرژي مكانيكي به نظر ناپديد آيد، همراه آن مقدار معيني گرما ظاهر شده است و اين دلالت بر پايستگي چيزي دارد كه امروزه آن را انرژي مي‌ناميم. ژول مي‌گويد كه او خشنود است از اينكه عوامل بزرگ طبيعت به فرمان خالق فناناپذير هستند و اينكه هرگاه (انرژي) مكانيكي صرف شود هم ارز گرمايي دقيقي از آن به دست مي‌آيد.
اين گفته را ژول با كار خود در آزمايشگاه به دست آورده بود او اساساً مرد عمل بود و وقتي اندك براي تفكرات فلسفي درباره‌ يافته‌هاي خود داشت. در حالي كه ديگران بر مبناي استدلالهاي ذهني به همان نتيجه رسيده بودند كه مقدار كل انرژي در جهان ثابت است.اينك پس از سالها گذر از نظريات ارزشمند دانشمندان انسان توانسته است با بكارگيري روابط و قوانين انرژي گرمايي را بيشتر شناخته و در نيروگاههاي توليد برق، كارخانه‌هاي فولاد سازي، نيروگاههاي هسته‌اي، موتور هواپيماي غول پيكر و هزاران هزاران پديده او را مهار ساخته و بكار گيرد.

تعریف دما سنج
میزان الحراره که سرما و گرما را نشان میدهد، این لفظ فرانسوی است و در فارسی مستعمل است لیکن هنوز جزء زبان نشده است(فرهنگ نظام). ماخوذ از ترموس بمعنی گرما و مترون بمعنی اندازه یونانی و آلتی است که از روی آن میزان گرما اندازه گیری میشود و معمولا از یک لوله شیشه ای که دو طرف آن بسته و در قسمت پایین آن مخزنی پر از جیوه یا الکل تعبیه شده است تشکیل می گردد برای مدرج ساختن آن ، ترمومترهای جیوه ای را در ظرف بخار آبی که در حال جوش است (کنار دریا) قرار میدهند، جیوه بر اساس خاصیت انبساط اجسام در مقابل حرارت در لوله بالا میرود ودر نقطه ای که توقف می کند آن نقطه را با عدد 100 علامت می گذارند. سپس مخزن جیوه را در خرده یخ در حال گداز می گذارند. جیوه از لوله پائین می آید و در نقطه ای متوقف می شود که آن را، نقطه صفر میزان الحراره فرض می کنند و در حقیقت نقطه انجماد آب یا نقطه ذوب یخ است . آنگاه میان این دو رقم را با اعداد علامت گذاری نموده که هر قسمت را یک درجه نامند. و اینگونه ترمومترها که بصد درجه تقسیم شده اند ترمومتر سانتی گراد می نامند. چه غیر از این درجه بندی انواع دیگری نیز وجود داردکه از آنجمله است ترمومتر رئومور و ترمومتر فارنهایت . ترمومتر رئومور - در این گرماسنج نقطه یخ یا صفر درجه سانتی گراد برابر است ولی نقطه غلیان آب در این گرماسنج 80 درجه است چه دانشمند فرانسوی در گرماسنج خود بین نقطه انجماد آب یا ذوب یخ و نقطه غلیان آب را 80 درجه تقسیم کرده و بالنتیجه 80 درجه ترمومتر رئومور برابر با صد درجه ترمتر سانتیگرادمیباشد.
محدوده کاری دما سنج
باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه ای نمی توان سرماهای کمتراز 35 درجه زیر صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در 39 - درجه سانتی گراد منجمد میشود. از این روی برای اندازه گیری سرماهای شدید از ترمومترهای الکلی استفاده می کنند زیرا الکل در 120 درجه سانتی گراد مایع است و بالعکس در 78 درجه سانتی گراد بجوش می آید از این روی ترمومتر ماگزیما و منیما را بطور مرکب بکار می برند که از الکل و جیوه تشکیل می یابد این نوع میزان الحراره می تواند حداکثر درجه حرارت و حداقل آنرا در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تعیین کند و از یک میزان الحراره الکلی دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای زیاد نگیرد ساقه آنرا دو مرتبه خم کرده اند و در قسمت خمیده آن که بشکل «ایو»ی فرانسه می باشد جیوه ریخته شده و بدین ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم می شود: یک قسمت در طرف راست لوله باقی می ماند که بالای آن حباب خالی از هواست کمی الکل در آن بخار می شود و طرف چپ آن منتهی به مخزن الکل است . در بالای دو طرف جیوه دوسوزن فولادی موسوم به نشانه قرا دارد.
طرز عمل
طرز عمل - وقتی هوا گرم میشود الکل مخزن وسطی منبسط می گردد و جیوه را در شاخه چپ بطرف پائین میراند و در نتیجه جیوه در شاخه دومی بالا می رود و نشانه راهمراه می برد. وقتی هوا سرد میشود الکل منقبض می شود و بجای خود برمی گردد. ولی نشانه طرف راست بکنار لوله می چسبد و پائین نمی آید. در صورتی که جیوه در طرف چپ ، نشانه را بالا می برد و اگر دو مرتبه هوا گرم شود این نشانه به کنار لوله می چسبد و این عمل در مدت معینی چندین بار ممکن است تکرار شود. هنگام بازدید ترمومتر نشانه طرف راست حداکثر درجه حرارت و نشانه طرف چپ حداقل آن را نشان میدهد در صورتی که سطح جیوه در این موقع در هر شاخه را که بگیریم درجه حرارت همان زمان را تعیین میکند. مثلا در حداعلای درجه حرارت 5/21 + و حداقل آن 5/10 - و درجه حرارت موقع بازدید 12 درجه است و برای باز گرداندن نشانه های آهنی تا سطح جیوه از یک آهن ربای نعلی شکل استفاده میشود.

انواع دما سنج         
ترمومتر پزشکی    
ترمومتر پزشکی ، این گرماسنج جهت اندازه گرفتن حرارت بدن بکار می رود و چون حد متوسط حرارت بدن انسان 37 درجه سانتی گراد (5/98 درجه فارنهایت ) است در ترمومترهای پزشکی بر اساس سانتیگراد بین 33 تا 42 در میشود .و برای اینکه بمجرد جدا شدن ترمومتر از بدن انسان (زیر زبان - زیر بغل داخل مقعد...) و برخورد با حرارت یا برودت محیط، جیوه داخل ترمومتر تغییر مکان پیدا نکند، خمیدگی مخصوصی در انتهای لوله ترمومتر نزدیک مخزن جیوه قرار میدهند و هر بار که بخواهند آنرا بکار برند چندین بار ترمومتر را بطرف مخزن تکان شدید میدهند تا جیوه داخل لوله از خمیدگی بگذرد و کاملا وارد مخزن گردد.

پیرومتر یا ترموالکتریک
ترمومتر دیگری در صنایع بکار میرود بنام : پیرومتر یا ترموالکتریک - اساس این ترمومتر بر این خاصیت است که اگر فصل مشترک دو سیم فلزی مختلف را حرارت دهیم جریان برق در آنها برقرار میشود و بوسیله یک «میلی آمپرمتر» دقیق میتوان ثابت کرد که هرچه درجه حرارت زیادتر شود شدت جریان حاصل نیز بیشتر خواهد شد و با اندازه گرفتن شدت جریان درجه حرارت را معلوم میسازند. باید دانست که اختراع ترمومتر را به بسیاری از دانشمندان نسبت میدهند ولی حقیقت آن است که گالیله دانشمند ایتالیایی پیش از سال 1597 م . این ابزار را اختراع کرده و سپس تکامل یافته است . (از لاروس قرن بیستم و کتاب فیزیک تالیف رهنما). و رجوع به گرماسنج و میزان الحراره شود.

 دما سنج گازی
جنس ، ساختمان ، و ابعاد دماسنج در ادارات و موسسات مختلف سراسر دنیا که این دستگاه را به کار می‌برند. تفاوت دارد و به طبیعت گاز و گستره دمایی که دماسنج برای آن در نظر گرفته شده است، بستگی دارد. این دماسنج شامل حبابی از جنس شیشه ، چینی ، کوارتز ، پلاتین یا پلاتین ـ ایریدیم ( بسته به گستره دمایی که دماسنج در آن به کار می‌رود ) ، که به وسیله یک لوله موئین به فشارسنج جیوه‌ای متصل است، می باشد. این دماسنج براساس دو قانون ذکر شده در مورد گاز کامل کار می‌کند.

قوانین گازها
همان وقت که اسحاق نیوتن در کمبریج درباره نور و جاذبه می‌اندیشید، یک نفر انگلیسی دیگر به نام رابرت بویل ، در آکسفورد سرگرم مطالعه در باب خواص مکانیکی و تراکم پذیری هوا و سایر گازها بود. بویل که خبر اختراع گلوله سربی اوتوفون گریکه را شنیده بود، طرح خویش را تکمیل کرد، و دست به کار آزمایشهایی برای اندازه ‌گیری حجم هوا در فشار کم و زیاد شد.
نتیجه کارهای وی چیزی است که اکنون به قانون بویل ماریوت معروف است، و بیان می‌کند که حجم مقدار معینی از هر گاز در دمای معین با فشاری که بر آن گاز وارد می‌شود، بطور معکوس ، متناسب است با فشاری که بر آن گاز وارد می‌شود.
حدود یک قرن بعد ، ژوزف گیلوساک فرانسوی ، در ضمن مطالعه انبساط گازها ، قانون مهم دیگری پیدا کرد که بیان آن این است: فشار هر گاز محتوی در حجم معین به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دما ، به اندازه 273/1 حجم اولیه‌اش افزایش می‌یابد. همین قانون را یک فرانسوی دیگر به نام ژاک شارل ، دو سال پیش از آن کشف کرده بود. و از این رو اغلب آن را قانون شارل گیلوساک می‌نامند. این دو قانون مبنای ساخت دماسنجهای گازی قرار گرفت.

دماسنج مایعی
این نوع دماسنج یکی از رایج ترین انواع دماسنجهای مورد استفاد درصنعت و غیره می باشد. عمدتا این نوع دماسنج را بعنوان دماسنجهای جیوه ای یا الکلی می شناسیم. ساختمان این نوع دماسنجها از یک مخزن مایع و یک لوله مویین تشکیل شده که مایع درون مخزن در اثر انبساط از لوله مویین بالا رفته و دمای متناسب را نشان میدهد.
دماسنج جیوه ای را می توان برای اندازگیری دما از 37.8- تا315 سانتی گراد استفاده نمود. اما اگرفضای بالای سطح جیوه را از گاز ازت پر نمایند ، می توان تا دمای 538 درجه از آن استفاده نمود.

دماسنج انبساط سیال
این نوع دماسنج یکی از باصرفه ترین ، رایج ترین و تطبیق پذیر ترین وسایل اندازگیری دما در صنعت می باشد.اساس کار این دماسنج در شکل مقابل نشان داده شده است.همانگونه که ملاحظه می شود با افزایش دما فشار درون حباب که می تواند محتوی مایع ، گاز یا بخار باشد ، بالا رفته و توسط فشار سنج اندازه گیری می شود. طول لوله مویین می تواند تا 60 متر باشد ؛ اما این مقدار بر دقت اندازه گیری دما تاثیر گذار خواهد بود.بهترین حالت زمانی است که از لوله مویین کوتاه که به یک ترانس دیوسر فشار الکتریکی متصل شده استفاده گردد.


دماسنج الکتریکی
این نوع دماسنجها اصولا کاربردهای فراوانی در صنعت داشته و قادرند از دماهای پایین تا دماهای بسیار بالا را اندازه گیری نمایند.که عمدتا بصورت مقاومتی و ترموکوپل هستند.

- دماسنج با مقاومت الکتریکی:
دماسنج مقاومتی به صورت یک سیم بلند و ظریف است، معمولا آن را به دور یک قاب نازک می‌پیچند تا از فشار ناشی از تغییر طول سیم که در اثر انقباض آن در موقع سرد شدن پیش می‌آید، جلوگیری کند. در شرایط ویژه می‌توان سیم را به دور جسمی که منظور اندازه گیری دمای آن است پیچید یا در داخل آن قرار داد. در گستره دمای خیلی پایین ، ( دماسنجهای مقاومتی معمولا از مقاومتهای کوچک رادیویی باترکیب کربن یا بلور ژرمانیوم که ناخالصی آن آرسنیک است و جسم حاصل در درون یک کپسول مسدود شده پر از هلیوم قرار دارد، تشکیل می‌شوند. این دماسنج را می‌توان بر روی سطح جسمی که منظور اندازه گیری دمای آن است سوار کرد یا در حفرهای که برای این منظور ایجاد شده است، قرار داد. دماسنج مقاومتی پلاتین را می‌توان برای کارهای خیلی دقیق در گستره –253 تا 1200 درجه سانتیگراد به کار برد.
ترمیستور
ترمیستور یک وسیله نیمه رساناست که برخلاف فلزات ، دارای ضریب دمای مقاومت منفی است . بعلاوه مقاومت آن بصورت نمایی با دما تغییر می کند. ترمیستور یک واسطه بسیار حساس است و انتظار می رود که با درجه بندی مناسب ، دارای عملکرد ثابتی تا 0.01 سانتی گراد باشد.یکی از ویژگی های جالب آن اینستکه می توان از آن بعنوان جبران کننده دمای مدار های الکتریکی استفاده نمود.

ترموکوپل
ترموکوپل وسیله دیگری است که برای اندازه‌ گیری دما مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع دماسنج از خاصیت انبساط و انقباض اجسام جامد استفاده می‌گردد. گستره یک ترموکوپل بستگی به موادی دارد که ترموکوپل. از ان ساخته شده است گستره یک ترموکوپل پلاتنیوم ـ ایرودیوم که 10 درصد پلاتینیوم دارد از صفر تا 1600 درجه است است. مزیت ترموکوپل در این است که بخاطر جرم کوچک ، خیلی سریع با سیستمی که اندازه‌ گیری دمای آن مورد نظر است، به حال تعادل گرمایی در می‌آید. لذا تغییرات دما به آسانی بر آن اثر می‌کند، ولی دقت دماسنج مقاومتی پلاتین را ندارد.

آذرسنج تابشی
اصول کارکرد آذرسنج تابشی بر پایه یک منبع تابشی استاندارد به نام جسم سیاه یا تابشگر کامل قرار دارد. تابشگر کامل، جسمی فرضی است که کلیه پرتوهای تابیده به خود را جذب می کند. در دمایی یکسان، چنین جسمی سریعتر از هر جسم دیگر از خود انرژی می تابد. آذرسنج های تابشی، عموماً برای نشان دادن دمای تابشگر کامل یا دمای حقیقی درجه بندی می شوند. قانون استفان-بولتزمن که مبنای مقیاس دمای آذرسنج های تابشی است، نشان می دهد که آهنگ تابش انرژی از یک تابشگر کامل متناسب با توان چهارم دمای مطلق آن است:
که در اینجا:
W آهنگ تابش انرژی

K ثابت تناسب

T دمای مطلق تابشگر کامل

آذر سنج نوری
ابزار تشریح شده در قسمت قبل که به تمام طول موجهای تابش پاسخ می دهد آذر سنج تابشی نام دارد. با اینکه اصول کارکرد آذر سنج نوری با اذر سنج تابشی یکسان است اما آذر سنج نوری با طول موج منفرد یا نوار باریکی از طول موج طیف مرئی کار میکند. آذر سنج نوری، دما را از طریق مقایسه درخشندگی نور گسیل شده توسط منبع، با نور گسیل شده از یک منبع استاندارد، اندازه می گیرد. برای سهولت مقایسه رنگها، یک ***** قرمز که تنها طول موج پرتو قرمز را عبور میدهد به کار می رود.متداول ترین نوع آذرسنج نوری که در صنعت به کار می رود، نوع رشته پنهان شونده است. این آذرسنج شامل دو قسمت، یک تلسکوپ و یک جعبه کنترل است. تلسکوپ شامل یک ***** شیشه ای قرمز که جلوی چشمی نصب شده و یک لامپ با رشته درجه بندی شده است که عدسی های شیء تصویر از جسم مورد آزمایش را بر آن متمرکز می کند. این دستگاه دارای یک کلید برای بستن مدار الکتریکی لامپ و یک پرده جاذب برای تغییر گستره اندازه گیری دما توسط آذرسنج است.گستره کاری آذرسنج نوری مورد بحث، از˚760 تا C˚1315 است. حد بالایی دما تا اندازه ای بستگی به خطر خراب شدن رشته و میزان خیره کنندگی ناشی از درخشش در دماهای بالاتر دارد. گستره دما ممکن است با به کارگیری پرده جاذب بین عدسی شیء و شبکه رشته به حد بالاتری افزایش یابد و به این وسیله سازگاری درخشش در دماهای پایینتر رشته ممکن می شود.بدین ترتیب با استفاده از دماهای پایینتر رشته، میتوان آذرسنج را برای دماهای بالاتر درجه بندی کرد. با به کارگیری پرده های جاذب مختلف، حد بالایی آذرسنج نوری را میتوان تا C˚5500 (C˚10000) یا بیشتر افزایش داد.
برخی مزایای آذرسنجهای نوری و تابشی عبارتند از:
1. اندازه گیری دماهای بالا؛
2. اندازه گیری دمای اجسام دور از دسترس؛
3. اندازه گیری دمای اجسام کوچک یا متحرک؛
4. هیچ یک از قسمتهای دستگاه در معرض آثار مخرب گرما نیست.
محدودیتهای آنها عبارتند از:
چون سازگاری نورسنجی بستگی به قضاوت فردی دارد، خطاهایی روی می دهد؛
به خاطر وجود دود یا گاز بین ناظر و منبع اشتباهاتی پدید می آید؛
بسته به میزان انحراف از شرایط تابشگر کامل خطا ایجاد می شود.


 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:20  توسط saeed  | 

باسمه تعالی

سؤالات امتحان درس : ادبیات فارسی ( 1 ) رشته : عمومی

الف ) دانش هاي ادبی ( 3 نمره )

 1 قدیم ترین ، محبوب ترین نوع ادبی در میان ملت ها ........................... است .

 2 مجموعه مقالات طنز آمیز دهخدا با چه نامی چاپ شده است ؟

 3 اصلی ترین موضوع ادبیات پایداري چیست ؟

4 قالب چهارپاره در چه دوره اي در ایران رواج یافت و براي چه موضوعی مناسب است ؟

5 نام صاحبان آثار را بنویسید .

اتاق آبی : (     ) ؛ هفت پیکر : (     )

سمک عیار : (     ) ؛ با کاروان حلّه : (     )

ب ) درك مطلب :

با توجه به ابیات به سئوالات پاسخ دهید .

چو رستم ز دست وي آزاد شد / به سان یکی تیغ پولاد شد

خرامان بشد سوي آب روان / چنان چون شده باز جوید روان

بخورد آب و روي و سر و تن بشست / به پیش جهان آفرین شد نخست

همی خواست پیروزي و دستگاه / نبود آگه از بخشش هور و ماه

بکوشیم فرجام کار آن بود / که فرمان و راي جهان بان بود

1 کلمات قافیه در بیت اول کدامند ؟

۲یعنی چه ؟ « به سان یکی تیغ پولاد شد »

3 رستم از خدا چه چیزهایی درخواست کرد ؟

4 در کدام بیت به خدا پرستی رستم اشاره شده است ؟

۵ در بیت آخر به چه معنی است ؟ « بکوشیم »

۶ کنایه از چیست ؟ « بند پوتین را محکم بستن »

۷ « چو رخت خویش بر بستم از این خاك »  مفهوم چیست؟

۸ در بیت ( در آن دریاي خون در قرص خورشید / غروب آفتاب خویشتن دید ) منظور از « دریاي خون»  چیست؟

ج ) معنی لغات

1 معلّم مشوش بود .

 2 هر که در مسلخ گرمابه بود .

3 قُبحی ز من مجو .

 4 از طلایه بگذشت .

5 از تن خون و خُوي را فرو ریختند .

 6 دلْقْ

 7 تحصیل باید با تأنّی انجام گیرد .

 8 دیگر برگ موجب شفاي صرعیان

د ) خودآزمایی

« قفا زدن » : معادل امروزي اش

به چه روزي گفته می شود ؟ « قتل »  در میان عامه ي مردم روز

بیانگر چه مفهومی است ؟ « انگشتري به من داد »

چیست ؟ « لباس انسان پرچم کشور وجود اوست » 4 منظور ازچیست ؟

را بنویسید . « بناي زندگی بر آب می دید » 5 مفهوم مصراع را بنویسید .

6 چرا نویسنده معتقد است که در مدینه می توان عطر بال فرشتگان را حس کرد ؟

۷ منظور از « مرغ اسیر »در بیت « ناله ي مرغ اسیر این همه بهر وطن است / مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است » چیست ؟

8 اصلی ترین و محوري ترین پیام داستان خیر و شر چیست ؟

ه ) معنی ابیات و عبارات را به نثر روان بنویسید . )

1 اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود .

2 قطره ي دانش که بخشیدي ز پیش / متّصل گردان به دریاهاي خویش

3« دمار از جان این غولان کشم سخت »

 4 خدا آن ملّتی را سروري داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت      

5 مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند

6 جوانی نکو دار کاین مرغ زیبا / نماند در این خانه استخوانی

7 هر آنکه از روي نادانی نه او را گُزید ، گزند او ناچار بدو رسید

8 خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحزن است

9 چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مه لیلی آسمان گیر

و ) شعر حفظی ( 1 نمره )

اشعار را کامل کنید .

1 فرّاش خزان ورق بیفشاند / نقّاش .............................................................

2 در آن نوبت که بندد دست ............................... به پاي سرو کوهی دام / گَرَم یاد آوري یا نه ، من از ........................

نمی کاهم .

 « موفق باشید »

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:26  توسط saeed  | 

مقدمه پس از گذراندن شش سال دوره عمومی دندانپزشکی و ارائه پایان نامه , فارغ التحصیل شده و با مدرک دکترای دندانپزشکی کلیه خدمات عمومی دندانپزشکی را ارائه می‌نماید. از جمله انواع ترمیم‌های دندانی , روت کانال تراپی, ارتودنسی‌های ثابت و متحرک, درمان بیماریهای دهان و دندانها , ساخت انواع پروتزهای دندانی , جراحیهای دهان و دندانها , تشخیص و درمان بیماریها.

رشته‌های تخصصی دندانپزشکی

اندودنتیکس (تخصص درمان ریشه دندان) تخصصی از دندانپزشکی است که علوم پایه و کلینیکی آن شامل تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها وصدمات پالپ و بافتهای اطراف ریشه مرتبط با پالپ می باشد. درمان پالپ دندان با نامهای روت کانال، اندو ، عصب کشی و ... شناخته می‌شود که این معمولترین درمانی است که توسط متخصصین این رشته انجام می‌شود. بیان اینکه دندانی احتیاج به معالجه ریشه دارد و یا به اصطلاح عامیانه عصب کُشی یا عصب کِشی شود در بسیاری از بیماران ایجاد هراس و اضطراب می‌کند و اغلب ترس آنها ناشی از مطالب نادرستی است که در این زمینه شنیده‌اند. بسیاری از بیمارانی که جهت خلاصی از درد فوراً اقدام به کشیدن آن نموده اند، بعداً پشیمان شده و آرزو می‌کنند که ای کاش با معالجه ریشه، دندان را نجات داده بودند. خصوصاً آنهایی که جهت جایگزینی آن دندانها با پروتزهای ثابت از هزینه گران این خدمات آگاهی می‌یابند.

پاتولوژی فک و دهان و صورت (آسیب شناسی) علمی است که علت، ویژگیها، نحوه عملکرد و تأثیربیماریهای مرتبط با ناحیه فک و دهان و صورت را کشف و بررسی می‌نماید. کار در این رشته شامل تحقیق وتشخیص بیماریها با استفاده از معاینات کلینیکی، رادیوگرافی، میکروسکوپی، بیوشیمیایی و ... می‌باشد.

رادیولوژی فک و دهان وصورت تخصصی از دندانپزشکی است که با تهیه و تفسیر تصاویر و اطلاعات بااستفاده از اشعه‌های تابان به تشخیص و کنترل بیماریها و ناهنجاریهای فک و دهان و صورت می‌پردازد. جراحی فک و دهان و صورت تخصصی در دندانپزشکی است که شامل تشخیص، جراحی و درمانهای کمکی بیماریها، صدمات و نقایص عملکردی و زیبایی بافتهای نرم و سخت ناحیه دهان و فک و صورت می‌باشد. ارتودنتیکس (متخصص ارتودنسی) این تخصص بخشی از دندانپزشکی است که در ارتباط با کنترل، هدایت و تصحیح بافتهای دهانی صورتی در حال رویش یا بالغ می‌باشد مثل وضعیتهایی که نیاز به جابجایی دندانها دارد، تصحیح روابط نامناسب فکی و دندانی، تنظیم و تصحیح روابط بین دندانها و استخوانهای سر و صورت. مسئولیت اصلی ارتودنتیست، تشخیص، پیشگیری، تفسیر و درمان انواع جفت شدن غلط دندانها و تغییرات بافتهای مجاور آنها می‌باشد.

دندانپزشکی کودکان یک تخصص دندانپزشکی است که محدوده آن را سن فرد تعیین می‌کند. پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان از دوران نوزادی و کودکی تا بلوغ به عهده متخصص این رشته است. کودکان نیازمند مراقبتهای ویژه سلامتی نیز توسط متخصص این رشته درمان می‌شوند. همچنین دندانهای شیری، عادت مکیدن انگشت و پستانک، سیلانت (مواد مسدودکننده شیارهای دندان)، فضانگهدار و روکش دندان شیری (SSC) جزو این بخش است.

پریودنتیکس (تخصص بیماریهای لثه و بافتهای نگه دارنده دندان) این تخصص به پیشگیری و درمان بیماریهای بافتهای حمایت کننده مجاور دندانها و حفظ سلامت، عملکرد و زیبایی این ساختارها (لثه، استخوان فک و ...) می‌پردازد. مراقبتهای لازم بعد از جراحی لثه و کشیدن دندان، پریودونتیت (پیوره)، لثه سالم , ژنژیویت (آماس لثه) و جرم گیری و همچنین بیماریهای لثه در اینتخصص دنبال می‌شود.

پرستودنتیکس (تخصص پروتزهای دندانی) شاخه‌ای از دندانپزشکی است که به بازسازی و حفظ عملکرد دهان، راحتی، سلامتی و زیبایی بیمار می‌پردازد. بازسازی و ترمیم دندانهای طبیعی و یا جایگزینی دندانها و بافتهای فکی- صورتی از دست رفته با جایگزینهای مصنوعی، در حیطه عملکرد این رشته است. این تخصص در دو بخش پروتز ثابت و پروتز متحرک است.

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی تخصصی در دندانپزشکی است که به امر ترمیم و بازسازی دندانهای طبیعی و تأمین زیبایی ظاهری دندانهای فرد می‌پردازد. ارتودنسی، انواع ترمیم‌های دندانی، ترمیم همرنگ دندان، سفید کردن دندانهای زنده، آمالگام و بعضی تصورات غلط در مورد آمالگام در این تخصص انجام می‌شود.   تشخیص و بیماریهای دهان تخصصی در دندانپزشکی است که به امر تشخیص ناهنجاریها و بیماریهای بافتهای نرم و سخت دهان می‌پردازد. این بیماریها ممکن است ویژه حفره دهان باشد و یا بخشی از یک بیماری عمومی که علایم آن در ناحیه دهان بروز کرده است. آفت کوچک، گازگرفتگی گونه، بوی بد دهان، خشکی دهان، تغییرات دهانی همراه با افزایش سن، فلوروزیس، دندان قروچه (براکسیزم)، سرطان دهان و ... در این شاخه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مباحث مرتبط با عنوان

·         ارتودنسی

·         بهداشت دهان و دندان

·         بیماریهای دهان و دندان

·         پروتز ثابت دندان

·         تاریخچه دندانپزشکی

·         جرم گیری دندان

·         دندانپزشکی اطفال

·         دندانپزشکی در ایران

·         دندانسازی

·         رشته دندانپزشکی

·         عصب کشی

 

تعريف و عمليات شغل :دندانپزشكي علم مطالعه و تشخيص علائم بيماري هاي دهان و دندان، و راههاي پيشگيري و درمان اين بيماريهاست. دندانپزشك كسي است كه به اين امور مي پردازد.  

تاريخچه شغل : اين شغل از قديم بوده، ولي مثل امروزه مدرن نبود.  

شرايط و احراز شغل :دندانپزشك بايد از سلامت كامل جسمي و ذهني برخوردار باشد و فرد دقيق و علاقه مند و صبوري باشد.

خصوصيات جسماني شغل، مدت و راههاي آموزش و هزينه هاي شغل :مدت تحصيل تا دوره دكترا پنج سال و تا دوره تخصصي ارتودنسي سه الي چهار سال است. محل تحصيل اين رشته تا مرحله دكترا، در دانشكده هاي دندانپزشكي دانشگاه هاست. گذراندن دوره تخصصي ارتودنسي، در كشورهاي ديگر، از جمله آمريكا، آلمان و انگلستان امكان پذير است.  دانشجويان در صورت سپردن تعهد خدمت مي توانند از تحصيل رايگان استفاده كنند.  

شرايط محيط كار :محيط كار دندانپزشك بايد آرام و منظم و مرتب باشد محل احتمالي استخدام مي تواند وزارت بهداري و شركت ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و يا مطب خصوصي باشد. دندانپزشك وسايل و لوازم زياد و پيچيده اي را براي انجام كارش لازم دارد.

ميزان متوسط حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل :حقوق و مزاياي دندانپزشك به محل استخدام، موقعيت جغرافيايي، و ساعات كار بستگي دارد. اگر در استخدام مؤسسات و يا وزارتخانه ها باشد، بر اساس قوانين اداره امور استخدامي كشور حقوق ماهانه و ترفيع دريافت مي كند. در صورتي كه مطب خصوصي داشته باشد، درآمدي به مراتب بيشتر از حقوق دولتي خواهد داشت.

نمونه اي از وظايف و مسئوليت هاي شغل :از جمله وظايف مربوط به اين شغل عبارتند از معاينه و درمان بيمار، جراحيهاي فك و دهان و دندان، مسئوليت ارشاد و آشنا نمودن عموم به حفظ بهداشت دهان و دندان، و مطالعه دائمي در رشته ي دندانپزشكي.

روابط انساني حاكم بر محيط كار :روابط بين دندانپزشك و بيمار، و همچنين ميان دندانپزشك با همكاران خود، بايستي دوستانه و حسنه و جنبه ارشادي داشته باشد.

 آينده نگري در ارتباط با شغل با توجه به شرايط اجتماعي :دانش عمومي و بهداشت و افزايش جمعيت، نياز به دندانپزشك را افزايش مي دهد.  

ارتباط شغل با مشاغل ديگر :با تكنسين وسايل دندانپزشكي، داروخانه و مطب، بيمارستان  

اهميت شغل در ارتباط خدمت به جامعه و نقش آن در خودكفايي كشور : بزرگترين خدمت به جامعه است. چون ديگر محتاج نيستيم براي بعضي از مسائل دندانپزشكي به جاهاي ديگر سفر كنيم. و يا اينكه وسايل را از جاهاي ديگر فراهم سازيم و همه چيز آن و دستگاههاي آن در ايران مي باشد.  

محل كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با شغل : براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي، جامعه دندان پزشكان ايران، دندانپزشكان خصوصي و دانشكده هاي دندانپزشكي مراجعه كرد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:9  توسط saeed  | 

مقدمه

توحيد زير بناي تعليمات همه اديان آسماني ، بويژه اسلام است و سرچشمه ي همه ي صفات خدا . هيچ يك از صفات خدا بدون توجه به اصل توحيد درك شدني نيست ؛ زيرا يگانگي خداوند از نامحدود بودنش سرچشمه مي گيرد و وجود بي كران اوست كه جامع كمالات است و از هر عيب و نقصي به دور . توحيد و شرك همه چيز را در زندگاني مادي و معنوي انسان در تأثير خويش دارند ، از عقايد گرفته تا اعمال از نيات تا اخلاق و از فرد تا جامعه ؛ از اين رو ، اسلام توحيد را پايه ي اصلي خداشناسي و مايه ي زندگاني انسان و شرك را گناهي نابخشودني دانسته است .حضرت علي (ع)مي فرمايد :« ان اول عباده الله معرفته و اصل معرفته توحيده[1] » نخستين گام در راه دينداري و عبادت خدا ، شناخت خداوند و اساس شناختش ، يگانه دانستن اوست .

يكتا گفتن و يكتا دانستن خدا

« و اعبدو الله و لا تشركوا به سيئاً » ابتداي آيت ذكر توحيد است ، و توحيد اصل علوم است و سر معارف و مايه ي دين و بناي مسلماني و حاجر ميان دشمن و دوست . هر طاعت كه با آن توحيد نيست آن را ورجي (= قدر و شأن) و وزني نيست ، و سرانجام آن جز تاريكي و گرفتاري نيست ، و هر معصيت كه با آن توحيد است حاصل آن جز آشنايي و روشنايي نيست .توحيد آن است كه خداي را يكتاگويي و او را يكتا باشي .

توحيد مسلمانان و توحيد عارفان

 يكتا گفتن توحيد مسلمانان است و يكتا بودن مايه ي توحيد عارفان توحيد مسلمانان ديو راند ، گناه شويد ، دل گشايد . توحيد عارفان علايق برد ، خلايق شويد و حقايق آرد .توحيد مسلمانان بند برگرفت ، در بگشاد ، بارداد . توحيد عارفان رسوم انسانيت محو كرد ، حجاب بشريت بسوخت ، تا نسيم انس دميد ، و يادگار ازلي رسيد ، و دوست به دوست نگريد .توحيد مسلمانان آن است كه گواهي دهي خداي را به يكتايي در ذات و پاكي در صفات  و ازليت در نام و در نشان . خدايي كه جز او خدا نه ، و آسمان و زمين را جز او كردگارنه ، و مانند او در همه عالم وفادار نه . خدايي كه به قدر از همه بر است ، به ذات و صفات زبر است ، از ازل تا ابد خداوند اكبر است .... در ملك آمن از زوال است ، و در ذات و صفات متعال است . كس نبيني از مخلوقان كه نه در وي نقصان است يا از عيب نشان است ، و كردگار قديم از نقصان پاك و از عيب منزه و از آفات بري . نه خورنده و نه خواب گير ، نه محل حوادث نه حال گرد ، نه نو صفت نه تغير پذير . پيش از پيدايش زمان قائم ، پيش از آنكه جهان را بيافريند جاعل و سازنده و خالق بوده ، پيش از خلق خالق ، پيش از صنايع قدير .

اثبات توحيد

براي اثبات توحيد و يگانگي ذات اقدس الهي از چند راه استدلال شده كه به آنها ها اشاره  مي شود :

الف – نظام واحد

قوانيني كه بر جهان حكومت مي كند ، چنان عمومي و كلي است كه با آزمايشي ناچيز در گوشه اي از جهان ، مي توان قانوني عمومي و كلي به دست آورد . براي مثال ، قانون جاذبه بر كل جهان ماده حكومت مي كند . در تمام جهان هستي ، آثار يگانگي و نظام واحد به چشم مي خورد ، پس آفريننده ي آن نيز واحد است .امام صادق (ع) در حديثي ، اين دليل را بيان مي فرمايد :چون در مي يابيم كه جهان آفرينش منظم است ، كشتي بر روي دريا حركت مي كند و شب و روز و خورشيد و ماه پي در پي مي آيند ، اين درستي و تدبير و هماهنگي امور ، ما را به اين حقيقت هدايت مي كند ، كه مدبر جهان يكي است[2] .

ب- هماهنگي پيامبران

دليل ديگري كه دانشمندان براي يگانگي خداوند ذكر كرده اند ، هماهنگي و وحدت پيام و هدف پيامبران الهي است كه دلالت مي كتد بر اين كه همه ي آن ها از سوي خدايي يگانه مبعوث شده اند . امير المؤمنان ، علي (ع)، در نامه اي به امام حسن (ع)از اين حقيقت سخن گفته است : بدان اي فرزندم ! اگر براي پروردگار تو شريكي بود ، بي گمان ، پيامبراني از سويش                مي آمدند و آثار قدرت و سلطنت او را مي ديدي و افعال و صفات او را مي شناختي ، ولي او خدايي يگانه است ، چنان كه خود را وصف نموده و در فرمانروايي ، كسي برابرش نيست[3] .چنانچه جهان آفرينش را دو آفريدگار باشد ، آثار هر دو ، در تشريع و اعزام پيامبران و نيز در نظام خلقت ديده مي شود ؛ در صورتي كه در جهان تشريع و تكوين ، از خداي ديگر اثري نيست ؛ زيرا هيچ پيامبري از سوي او نيامده است (=وحدت و هماهنگي پيام رسانان ) و همچنين در جهان آفرينش از قدرت و تدبير خداي ديگر ، اثري به چشم ني خورد و پيوستگي تمام اجزاي جهان ، در همه جا مشهود است (= وحدت نظام) و اين وحدت نظام و پيام رسانان ، حكايت از وحدت آفريننده دارد .

ابطال فرضيه ي چند خدايي

قرآن ، فرضيه ي چند خدايي را چنين رد مي كند : « ما اتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق و لعلا بعضهم علي بعض سبحان الله عما يصفون[4] » خدا كسي را به فرزندي نگرفته و هرگز با او خدايي نبوده و گرنه هر خدايي با آنچه خود آفريده سر و كار داشت و برخي خدايان بر برخي ديگر برتري مي يافتند . خداوند از آنچه آنان وصف                   مي كنند منزه است .اگر جهان را چند آفريدگار باشد ، رابطه ي اين آفريدگاران با جهان ، بايد به يكي از چند صورت زير باشد :هر يك از آن ها صاحب اختيار و فرمانرواي بخشي از جهان باشند و هر يك از اين بخش ها داراي نظامي مستقل از نظام بخش هاي ديگر . ولي مي بينيم كه سراسر جهان ، يك نظام هست ؛ نظامي يگانه و به هم پيوسته . از ميان اين آفريدگاران ، يكي برتر از ديگران و بر آن ها حاكم باشد و به كار آن ها وحدت و هماهنگي بخشد . در اين صورت نيز تنها آفريدگار برتر ، فرمانرواي كل جهان است و ديگران كارگزاران اويند .هر يك از اين خدايان به تنهايي بر سراسر جهان فرمان رانند و در هر مورد به دلخواه خود كار كنند . در اين صورت كار به هرج و مرج مي كشد و قانون و نظامي باقي              نمي ماند ؛ چنان كه قرآن كريم مي فرمايد : « لو كان فيهمه آلهه الاالله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون[5] » اگر در آن ها ‍]در آسمان و زمين] جز الله ، خدايان ديگري مي بود ، نظام آن ها بر هم مي خورد . پس پاك است خداي صاحب عرش از آنچه وصفش مي كنند .بدين سان ، استوراي نظام آفرينش ، فرضيه ي وجود چند خدا در يك قلمرو را نفي              مي نمايد و نيز يگانگي نظام عالم ، فرضيه ي وجود چند خدا با چند قلمرو را نفي                 مي كند[6] . امام صادق (ع)در پاسخ به هشام بن حكم در باره ي دليل بر يگانگي خداوند فرمود : يگانگي تدبير و كمال جهان هستي ، دليل يگانگي اوست ؛ چنان كه خداوند              مي فرمايد : « اگر در آسمان و زمين خداياني جز الله مي بود ، به يقين [زمين و آسمان]تباه مي گشتند [و نظام جهان بر هم مي خورد].[7]»

اقسام توحيد

دانشمندان مسلمان در بحث هاي خويش در باره ي توحيد ، دسته بندي زير را موردتوجه قرار داده اند : 1- توحيد در ذات ؛ 2- توحيد در صفات ؛ 3- توحيد در افعال ؛ 4- توحيد در عبادت.

توحيد در ذات

خداوند ، وحودي يكتاست كه همتا و همانند ندارد و به عبارت روشنتر ، پس از اثبات وحود خداوند و صفات كمالي او ، مانند قدرت ، علم ، حيات و ... ديگر نمي توان براي ذات پاكش ، دوگانگي قائل شد . محال است دو خداوند همانند موجود باشند كه دراي صفاتي چون نامدود بودن ، قادر بودن ، عالم بودن و ... باشند ؛ زيرا معناي دوگانكي ، محدوديت است ؛ يعني هر يك از آن ها داراي چيزهايي خواهد بود كه ديگري ندارد . لازمه ي اين نيز نداشتن برخي كمالات و همچنين محدود شدن است و اين با ذات الهي سازگار نيست .در قرآن آمده است : « ليس كمثله شي ء [8]» چيزي مانند او نيست . « و لم يكن له كفواً احد [9]» براي خدا هيچ مانندي نيست . پس ، توحيد در ذات ، يعني خداوند هيچ گونه شريك ، همتا و مثل و مانندي ندارد . همچنين ، ذات او داراي جزء نيست و از چيزي تركيب نيافته است ، نه جزء عقلي دارد يعني در تحليل عقلي نيز از دو يا چند جزء تركيب نشده است و نه جزء خارجي . از هر نظر بسيط است و تركيب در ذاتش راه ندارد .

توحيد در صفات

صفات خداوند ، عين ذات اوست ، نه زائد بر ذات . اين كه مي گوييم خدا عالم است به اين معنا نيست كه علم خداوند مانند علم انسان از ذات او جداست و بر آن عراض مي شود و در نتيجه ،خداوند متعال ، ذاتاً ، داراي هيچ يك از صفات كمالي نيست و براي آگاهي يافتن از اشياو آفريدنشان نيازمند به صفات خارج از ذات خود است . لازمه ي چنين معنايي اين است كه خداوند ، ناقص و نيازمند باشد ؛ زيرا آفريدن به قدرت و علم نياز دارد و چون صفات خداوند جداي از ذات است ، پس نيازمند به آن صفات است . توحيد در صفات ، اين است كه ذات خدا ، عين علم و علمش ، عين ذات اوست و هيچ گونه دوگانگي ميان ذات الهي و صفاتش نيست و هرگز نمي توان مرزي ميان ذات و صفات قائل شد ؛ زيرا اگر مرزي ميان ذات و صفات قائل شويم ، نتيجه اين مي شود كه خداوند از دو جزء « ذات و علم » تركيب شده است و تركيب ، مستلزم نياز است و  نياز با خداوند ، كه از هر جهت غني است ، سازگار نيست .

توحيد صفاتي يعني درك و شناختن يگانگي ذات خداوند با صفات كمالي اش ، با يگانه دانستن ذات حضرت حق با صفاتش ، و اين يكي از مراتب والاي توحيد است .

توحيد در افعال

خداوند در كارها به كمك و ياور نيازمند نيست و در انجام آن مستقل و يگانه است . اگر خداوند كاري را به وسيله ي اسباب انجام مي دهد ، آن اسباب را نيز خود آفريده و بدانها سببيت بخشيده است ، نه اين كه به اسبابي مستقل از ذات و مخلوقات خود نيازمند باشد و موجودات در وجود و آثار وجود ، هيچ استقلالي از خود ندارند و چنان كه خداوند در ذاتش شريك ندارد ، در افعالش نيز شريك ندارد . اين رو ، در قرآن كريم گاهي افعال موجودان به خدا استناد داده شده است ؛ مانند آن جا كه مي فرمايد : « و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء و ماءًا ... [10]» و بادها را باردار كننده فرستاديم . پس ، از آسمان آبي فرو فرستاديم ... .

انسان نيز يكي از مخلوقات خداوند است و گرچه او ، خود ، فاعل افعال خويش و در سرنوشت خود مؤثر است ، ولي به هيچ وجه از قدرت و ارادة خداوند مستقل نيست و خداوند به او اراده و قدرت بخشيده است تا افعالش را با اراده و قدرت انجام دهد . از اين رو ، كارهاي ارادي انسان را نيز هم مي توان به خداوند نسبت داد و هم به خود او ؛ چنان كه قران كريم خطاب به پيامبر (ص مي فرمايد :« و ما ريت اذ رميت و لكن الله رمي [11]» تو نبودي كه تير انداختي آن زمان كه تير انداختي ، بلكه خدا بود كه تير انداخت .

توحيد در عبادت

چون آشكار شد كه در كار اين جهان ، چه در آفرينش و چه در تدبير آن ، هيچ كس و هيچ چيز جز خداوند نقشي مستقل ندارد و او در خلق و تدبير شريكي ندارد و همه ي عوامل مؤثر در جهان ن مانند خورشيد و ماه و ستارگان و ابر و باد و باران و رعد و برق ، آب و خاك ، زير فرمان اويند ، ديگر خردمندانه نيست كه انسان كس يا چيزي ديگر را بپرستد و بستايد . خضوع و پرستش خردمندانه در برابر كسي است كه عظمت ، قدرت و آفرينش از آن اوست و جز خداوند كسي و چيزي اين گونه نيست . قرآن بيش از هر چيزي بر يكتاپرستي و توحيد در عبادت پاي مي فشارد و آن را نتيجه ي منطقي توحيد مي شمارد : « اي مردم ! خدايتان را بپرستيد كه شما و پيشينيانتان را آفريده است . باشد كه به راه تقوا در آييد ؛ هم او كه زمين را زير پايتان گسترده و آسمان را بر فرازتان ساخته و از آسمان ، آب فرستاده و به وسيله ي آن ميوه هايي بيرون آورده تا روزي شما باشد ، ديگر براي خدا همطرازاني قرار ندهيد در حالي كه آگاهيد»[12] .

پرستش و نيايش اگر به قصد برآوردن نياز باشد ، مخصوص خداست ؛ چون تنها اوست كه مي تواند نيازها را برآورده كند :«بگو : آيا به جاي خدا چيزي را نيايش كنيم كه براي ما نه سودي دارد و نه زياني ؟ ! [13]» اگر پرستش ، عبارت از شيفتگي و شيدايي موجودي ناقص در برابر جلال و كمال و جمال وجودي كامل باشد ، باز هم مخصوص خداست ؛ چون تنها اوست كه شايسته ي چنين شيفتگي و شيدايي است « گروهي از مردم ، موجوداتي ديگر را همطراز خدا مي شمرند و به آنها چون خدا ، دوستي مي ورزند ، ولي مردم با ايمان خدا را بسي بيشتر دوست مي دارند ... [14]

بنابراين ، ستايش و پرستش و نيايش ، تنها از آن خداست : « ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانسان است ؛ خداوندي كه بخشنده و بخشايشگر است ؛ [و] مالك روز جزاست . [پروردگارا!] تنها تو را مي پرستيم ؛ و تنها از تو ياري مي جوييم .[15]»

علل انحراف از توحيد

مسائلي مي تواند انسان را از خط خدا و مدار توحيد بيرون كند از جمله :

1-  طاغوت و زود : يكي از عوامل انحراف ترس مردم است قران از قول فرعون نقل             مي كند كه اعلام مي كرد هر كه غير از من خدائي و قدرتي را قبول كند وبپذيرد او را به زندان مي اندازم»[16] . مردم هم از ترس به بندگي او تن داده بودند .

2-  عشق و علاقه : گاهي عشق و علاقه به چيزي سبب مي شود كه انسان خدا را ناديده بگيرد و به چيزي يا انساني كه مورد علاقه اش است رو آورد و محور كار و مهر و غضب خود را آنچيز قرار دهد . همانگونه كه قران نقل مي كند : يهوديان احبار و راهبان خود را ولي و سرپرست قرار داده بودند و خود را كنار مي گذاشتند و هر چه اين عالم نماها حلال خدا را حرام يا حرام خدا را حلال مي كردند اينها بخاطر علاقه و عشق به آنان تن در مي دادند[17]»

3-  اميد نابجا : گهي تكيه به غير خدا بخاطر اميد كمك و يا اميد عزت است . قرآن در اين زمينه مي فرمايد : گروهي به سراغ غير خدا مي روند تا شايد ياري شوند[18]» . ودر آيه ديگر مي فرمايد براي اينكه آن غير خداها سبب عزت آنها شوند !! »[19] .

كي پنهان بودي تا نياز به دليل باشد

استدلال توحيد آسان است ولي كافي نيست و بايد به مرحله ي شهود برسد به قسمي كه بدون ريب و شك و هر گونه وسوسه اي باورش شود كه وجود مستقل و واجب كه منشأ تمام هستي ها و آثار آن است خداست و بس – اين مرتبه هم جايش در قلب آدمي است كه شهود برايش حاصل مي شود انچه واقع امر است درك مي كند داراي شهود قلبي در باب معرفت ، بايد حجاب از قلب برداشته شود ، آن خوديت و منيت است تا خودش            مي بيند محال است هست مطلق را در يابد . كسي كه رحام حوم نفسه » هست كي                مي تواند به شهود برسد . تزكيه يعني نفس پرستي نكند تا به تدريج حقيقت بين شود ديگر خودبين نيست بلكه خدابين است مي فهمد «من » موهوم بوده است و بايد اين وهم از بين برود رياضتها ومجاهدتها هم براي برداشتن اين توهم است پس از اينكه اين وهم از بين رفت و فهميد « من ز پنداري بيش نبوده و هستي خودش و همه مراتب هستي برگشتش به خداست دلش روشن مي شود .

           زهي نادان كه او خورشيد تابان                         بنور شمع جويد در بيابان

صنعت صنعتگران نيز از اوست

اگر كسي رو به قدرتمندي براي كشف مشكلش برود ، بايد مشرك نشود ، بداند تا خدا نخواهد از او كاري نمي آيد . آيا كسي مي تواند يك لحظه مرگش را عقب بزند ؟ پس هر چه قدرت و علم است ؛ از اوست همان علم كسي از اوست ؛ صنعت هائي كه                مي كنند هم از اوست ، كي صنعتگر است ؛ آيا گوشت و پوستش ساخته يا هوشش ؟ حافظه اي كه مدتها زحمت كشيده اداراكاتش در آن جمع شده و مي خواهد عمل كند ، مي خواهد اين صنعت را بكند و اگر خداوند حافظظه اي را ادامه ندهد ، هيچ كاري از او نمي آيد . همه امور به خدا باز مي گردد لذا از امير المؤمنين علي (ع) منقول است كه      مي فرمايد : « نمي بينم چيزي را مگر اينكه خدا را قبل و بعد و با آن چيز مي بينم » قدرت در هر موجودي كه مي بيند ، قدرت خدا را مي بيند . دانشي كه به ما داده شده است كه از هزاران ميليون فرسخ حركات كراتش را حساب كنيم ، او اين هوش و ادراك را به ما داده است .

كمالات كسبي نيز او اوست

بايد بدانيم كه حسن وجمال كسي و اختياري نيز از خداست . دانش هائيكه شخص پيدا مي كند ، علم ، خودش كمال و حسن است يا صفات ديگر مثل رحم يا كرم ، برگشتش به خداست . دانش كه صفت كمالي انسان است زحمت كشيده درس خوانده فكر كرده ، دانش اندوخته است آيا اسباب اين دانش و فهمي كه دارد جز از خداست . كار انسان اين است كه انچه خدا داده اماده مي كند و به كار مي اندازد كه البته همين اراده و توفيق هم از خداست .جمال و كمال اختياري بشر هم از خداست « همه كارها به خدا باز مي گردد » جود و كرم در اثر اين است كه آدمي با دستش انفاق مي كند و با تكرار ملكه جود پيدا مي شود اين انفاقها از مال كيست ؟ آيا كسي جز خدا مالك است ؟ اين دست مال خداست قدرت را خدا داده مال هم كه مال خداست تنها آدمي اراده دارد كه آن هم عطيه خداست بنابراين هر جمال و كمال و حسني در هر موجودي حتي جميل اختياري هم از خداست پس ستايش منحصراً سزاوار خداست و بس

دوستي خدا در هر حال

اگر خداوند لطف فرمود و اين حجاب عظيم برطرف شد قلب باز مي شود با خداي خودش آشنا مي شود و دوستي خدا طوري با او مي كند كه اين فقرات دعاي ابو حمزة ثمالي كه انشاء حضرت سجاد (ع) است زبان حال و قال او مي شود : خدواندا اگر مرا در آن عالم در غل ها قرار دهي و از عطايت محرومم سازي و نزد مردمان رسوايم كني و به آتش روانه ام نمائي و بين من و نيكان فاصله اندازي با همه اينها من از تو نوميد نمي شود و دوستي تو از دلم بيرون نمي رود ، من نعمتها و احسانهاي ترا فراموش نمي نمايم .در تمام سختي ها كه برايش پيش مي آيد دلش با خداي خودش خوش است چون نعمتهايش مقابل چشمش هست فراموش نمي كند « خود » كه رفت سختي ا هم آسان مي شود اگر حب خدا در دل متمركز شد زنج و راحتي يكسان مي شود در هر حال خوش است به مقام رضا رسيده از خداي خودش راضي است در هر سختي و گرفتاري هم باشد دل ناراضي نيست . ممكن است به عقل سطحي ما جور در نيايد ولي عين حقيقت است . اگر شعور باز شود محبت به خدا تعلق مي گيرد و لاغير چون به هر چه علاقه بيفكند آيا بوجود آن است يا به خصوصياتش ، خصوصيات كه موهوم است و وجودش نيز از خداست پس چرا ديگر به غير خدا علاقه بيفكند .

الگوهاي و قهرمانان توحيد

روش قرآن است كه علاوه بر امر و نهي و دادن طرح براي هر برنامه اي الگو و مدل هم معرفي مي كند ، مثلاً مي فرمايد : الگو براي مؤمنان زن فرعون است كه در لابلاي عوامل جذب كننده و گول زننده خط خود را گم نكرد و چنان بود كه حتي ناز و نعمت و مال و مقام دربار فرعون هم در اراده او اثر نگذاشت و به قدري در مراتب ايمان رشد كرده بالا آمد كه از خدا نجات خود را درخواست كرد« ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امراته فرعون [20]» و باز در قرآن مي خوانيم كه الگو و مدل يك كافر زند حضرت نوح است كه چگونه عناد و لجاجت و هوا و هوسش مانع هدايت پذيري او شد « ضرب الله مثلاً للذين كفروا امراته نوح [21]» تا حدي كه در خانه وحي و تحت سرپرستي دائمي پيامبري همچون نوح باز همچنان در راه خود باقي ماند . همچنين قرآن در باره ي حضرت ابراهيم مي فرمايد : « و ما كان من المشركين[22] » ابراهيم مشرك نبود . حضرت ابراهيم در مأموريت هاي خود تسليم خدا بود ، هيچ مانعي جلو راه او را نمي گرفت و در همه آزمايشاتي كه خدا از او بعمل اورد قبول شد .

نتيجه گيري

توحيد پرودگار يعني شناخت وحدانيتش ، بايد به تصديق قلبي باشد ، اذعان و باور داشتن و با خبر شدن دل حقيقتش آن است كه نوري در دل آدمي طلوع مي كند كه از آثارش سكون و اطمينان و عشق به خداست . اينها در وقتي است كه دل روشن گردد و به تعبير روايت نور پيدا كند « العلم نور » و ر الايمان نور » حر كس را كه خداوند بخواهد راهنمائيش بفرمايد ، سينه اش را براي اسلام توسعه مي دهد ، از ما سوي الله دل مي برد ، از دنيا كنده مي شود و به سوي آخرت و خدا تمام توجهش قرار مي گيرد و آماده مي شود براي مرگ پيش از فوت وقت آن نور وقتي پيدا شد مي فهمد ما سوي الله هيچ است قابل تعلق و دوست داشتن نيست ، فناء موجودات و عدم استقلال آنها را درك مي كند ، غير از خدا هر مرتبه از مراتب هستي را كه به نظر مي اورد مي بيند فقر محض است هر چه هم كه دارد از خداست ، منشأ بركات خداست لذا تمام دلش به خدا بسته مي گردد و از غير خدا مي برد .تمام سعادت آدمي به اين است كه فقط وابسته بخدا باشد و لاغير . توكلش تنها بر خدا و بيم و اميدش خدا باشد و بس ، خواسته اش رضاي او باشد و بس             « كمال التصديق توحيده و كمال توحيده الاخلاص له »

خدايا كمال بريدگي از غير و توجه بخودت را بمن ببخشاي 

منابع و مآخذ

1-    قرآن كريم ،طه عثمان.

2-    محسن قرائتي، توحيد و عدل، انتشارات فاخر.

3-  رشيدالدين ميبدي، لطايفي از قرآن كريم ، مترجم دكتر محمد مهدي ركني ، چاپ نهم، انتشارات آستان قدس رضوي، 1377 .

مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه ، انتشارات مطهر، 1383.


 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:49  توسط saeed  | 

 

 

دور دنيا به صورت پياده در چند ساعت پيموده مي شود؟
اگر بتوان هر ساعت 3200 متر پياده روي كرد چقدر طول مي كشد تا دور دنيا را پياده بپيماييد؟
سئوال مشكلي است.
همانطور كه مي دانيد در بعضي مناطق كه پياده روي مي كنيد به درياها هم برخورد مي كنيد ولي فرض مي كنيم يك پل روي خط استوا وجود دارد.
محيط زمين در خط استوا 24902 مايل است.
اگر هر ساعت 2 مايل پياده روي كنيد و هر روز 12 ساعت.
24902 مايل خط استوا را تقسيم بر 2 مايل مي كنيم مي شود 12451 كل ساعتهايي كه بايد پياده روي كرد كل ساعت را بر 12 تقسيم مي كنيم تقريباً مي شود 1038 روز پياده روي.
1038 روز را بر تعداد روزهاي سال 365 تقسيم مي كنيم حدود 2 سال و 8 ماه مي شود.

اشكال مختلف ماه چيست ؟
شكل ماه در زمان هاي مختلف فرق دارد گاهي كاملا گرد گاهي نيم دايره و ساير اوقات هلالي شكل به نظر مي رسد . به اين شكل هاي مختلف ماه مرحله بندي اشكال ماه مي گويند . اينكه چه مقدار از ماه را مي بينيم به وضعيت قرار گرفتن زمين ، ماه و خورشيد در يك دورة تقريبا يك ماهه بستگي دارد .
وقتي ماه در مدارش حركت مي كند و شما از زمين به آن نگاه مي كنيد بخش هاي مختلفي از آن نامشخص است . آيا مي دانيد وقتي ماه به تدريج كامل مي شود نور آن نيز افزايش مي يابد در حاليكه وقتي رو به ناپديد شدن است كم نور مي شود

بزرگترين آبشار جهان كدام است؟
آبشار آنجل بزرگترين آبشار جهان است و در جنگلهاي دور افتاده ونزوئلا مي باشد.
تقريباً ارتفاع آن 22 برابر آبشار نياگارا كه 3212 فوت ارتفاع دارد مي باشد.
چون اين آبشار در جنگلهاي انبوه قرار دارد تا دهه 1930 كه ونزوئلا به جستجو با هواپيما نپرداخته بود ناشناخته باقي مانده بود.
نام اين آبشار گرفته شده از نام جيميز آنجل كاوشگر آمريكايي است كه هواپيماي خود را نزديك اين آبشار بعد از شناسايي فرود آورد.

بزرگترين شهر جهان كجاست ؟
بر اساس گزارشي از ادارة جمعيت ، در حال حاصر توكيو بزرگترين شهر جهان مي باشد اين شهر حدود 28ميليون نفر جمعيت دارد . در اينجا فهرست 5 شهر بزرگ جهان ذكر شده است .
ـ توكيو ، ژاپن : 28 ميليون نفر
ميكزيكوسيتي ، مكزيك : 18 ميليون و صد هزار نفر
بمبئي ، هند : 18 ميليون نفر
سائوپولا ، برزيل : 17 ميليون و هفتصد هزار نفر
نيويورك ، آمريكا : 16 ميليون و ششصد هزار نفر
تا سال 2007 بيشتر جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد . و اين در تاريخ بشر بي سابقه بوده است .

مثلث برمودا چيست ؟
مثلث برمودا يك مثلث تصور شده در اقيانوس اطلس بين فلوريدا ، پورتوريكو و برمودا مي باشد .
هواپيماها و كشتي هايي كه از آنجا عبور مي كنند ناپديد مي شوند . عده اي معتقدند اين ناپديدي به علت قدرت مافوق طبيعي منطقه است . توضيحاتي طبيعي هم در مورد آن وجود دارد . نيروي دريايي آمريكا گفته است مثلث برمودا يكي از دو مناطق كرة زمين است كه قطب نماي مغناطيسي شمال واقعي را به جاي شمال مغناطيسي نشان مي دهد . اين منطقه آب و هوايي غير قابل پيش بيني دارد در اثر طوفان و بالا آمدن ناگهاني آب كشتي ها و هواپيماها در آنجا غرق مي شوند جريان سريع آي هر نوعي از كشتي يا هواپيما را در هم مي نوردد .

خوراك سنجاقك چيست؟
سنجاقك حشرات، مخصوصاً پشه و پشه ريزه ها را مي خورد.
سنجاقك شكارچي دنياي حشرات است.
او به حشرات مورد نظرش حمله مي كند و آنها را در هوا با پاهايش به دام مي اندازد.
دوران لاروي كه سنجاقك هنوز بال ندارد در كنار بركه ها مي خوابد و طعمه خود را روي زمين شكار مي كند.
سنجاقك از كهن ترين موجودات زنده است. پيشينه اين حشره به سيصد ميليون سال قبل بر مي گردد.

 چرا آب رنگ و مزه ندارد ؟
اين سؤال مهمي است و براي يافتن پاسخ آن به منابع بزرگ ديگري مراجعه كنيد . تعريف لغوي آب ، مايع شفاف ، بي رنگ ، بي بو و بدون مزه ، H2O كه براي زندگي بيشتر گياهان و حيوانات اساسي است ، مي باشد . در دايره المعارف ادامه داده كه حيات به آب بستگي دارد به خاطر فرآيند واقعي ، قدرت حلال بودن بسياري از مواد ديگر كه از تركيب آنها با آب موادي با كيفيت اساسي به وجود مي آيد . علت بي رنگي آب اين است كه نور راحت از آن عبور مي كند مثل يك پنجره ، ( علي رغم اينكه قسمت هاي وسيع آب كمي رنگ دارند چون از آب بيشتر عبور مي كند و عملكرد آن متفاوت است ) . آب مزه ندارد چون آب مولكول بسيار ساده اي است كه بخش اساسي زندگي را مي سازد . 

سياره هايي كه حركت مي كنند.
سياره ها به دور خورشيد درمسيري بيضي شكل حركت مي كنند كه به آن مدار گويند . يك دور كامل اطراف خورشيد راچرخشي مي گويند . يك سال يا 365 روز طول مي كشد تا زمين يكبار دور خورشيد بچرخد . سياره ها يي كه از خورشيد فاصله هاي بيشتري از زمين دارند چرخش آنها به دور خورشيد زمان بيشتري طول مي كشد . بعضي سياره ها يك چرخش درسال و يا بيشتر دارند . ماه هم مثل سيارات ديگر به دور خورشيد مي چرخد .
هر سياره به دور محور خود نيز مي چرخد . محور خط فرض شده است كه از مركز سياره گذشته باشد يك شبانه روز طول مي كشد تا زمين دور محور خود بچرخد .

 بدن انسان چند سلول دارد ؟
هر موجود زنده اي از والهاي آبي گرفته تا بارناكل از يك تك سلول كوچك پديد آمده اند
سلول ها بلوك هاي اسباب بازي لگو مي باشد . هر كدام از لگوها نقش خاصي دارد يا براي هدف ويژه اي است . بدن انسان 75 تريليون سلول دارد . سلول هاي بدن متفاوتند ، سلول هاي خوني ، استخواني ، پوست و بقيه كه دائماً در بدن تعدادي سلول از بين مي روند و تعدادي تكثير مي شوند بدن انسان با يك سال گذشته و يا حتي يك هفته قبل فرق دارد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 17:43  توسط saeed  |